Evenementen in december 2022

Weppers tiisdei 24-3
23 maart 2009
SDS League: Flagge út by de Postma’s
25 maart 2009

Gjin trainen
SDS A1 en B1 traine jûn net.
Klaas Pompstra

Scheidsrechters gezocht
Door de ziekte van Jelle de Boer en de reserve Andre Bons, en het toevoegen van een extra team (6e) is er een structureel probleem ontstaan met de scheidsrechters. Voor de komende speelronden krijg ik de invulling van de wedstrijden niet meer rond. Daarom een dringende oproep aan iedereen met scheidsrechters kwaliteiten om zich te melden bij ondergetekende. We hopen dat het tijdelijk is, en dat Jelle en Andre spoedig mogen herstellen.
Vriendelijke groeten, 
Andre Vink scheidsrechterscoordinator v.v.SDS
P.s. Inmiddels loopt de problematiek rondom de scheidsrechter op. Voor 11 april zijn er al 2 wedstrijden die niet doorgaan als er geen scheidrechter te vinden is.

Ferdwale?
Soms is it sykjen nei in fuotbalfjild. Op ynternet is fansels in helpmiddel.
Allevoetbalvelden.nl

Te min?
Stoffel Bouma mailt ús en freget him ôf at der te min skiedsrjochters binne. Syn foarstel lêsten om SDS 5 – Broekster Boys 4 te fluitsjen waard net oannommen. Foar him wie dat in teloarstellende erfaring.

Haadklasse
Jildert Hylkema tipt ús oer in spesjale side foar de 6 klassen mei
haadklassers.

7 tsjin 7
Hjir en dêr wurde 7 tsjin 7 kompetysjes opsetten. Bedoeld foar senioren dy’t it fjild wat oan de grutte kant fine. Tjerk van der Pol freget him dus ôf:
Kunnen we hier binnenkort bij SDS ook mee starten?
Dan trek ik mijn kicksen volgend jaar september ook weer uit de mottenballen!
Dat hele veld is me veel te ver lopen namelijk.
Groet Tjerk

A1 ferslach
Klaas Pompstra hat syn ferslach wer klear. Hij is net bliid. Sjoch
hjir.

SDS League
Neffens Arjan Posthumus kin der dizze wike mar ien de wykpriis pakke en dat is syn eigen team “Mata Harie”. Wy sille it jûn sjen.

Ideetsje?
Yn Brazilië is in trainer dy ’t wat betocht hat om syn spilers op skerp te setten. Wa ’t sneons de minste fan it fjild wie moat op de folgende training in jurkje oan. Wa soe dit no net stean?
Jurkje

Minne ferliezer
Sommige fuotballers kinne mar min tsjin harren ferlies. Allinnich de 1e priis telt. In medalje y.f.m. in 2e priis hawwe je dus neat oan: