Weppers tongersdei 7-2

Johan Derksen by SDS
7 februari 2008
Weppers freed 8-2
7 februari 2008

SDS 3
Dy soene jûn oefenje tsjin Oeverzwaluwen 2, mar dit is in wike ferskood. It fjild is no te wiet.
De spilers fan SDS 2 dy ’t mei soenen kinne no jûn gewoan traine.

Programma sneon
It sjocht der foar sneon sa út op de Skoalleseize:
SDS 1      14:30
SDS 2      12:00
SDS 4      14:30
SDS 5      12:30
SDS C2    10:30

Slagge
De sponserkommisje, it bestjoer en Johan Derksen kinne weromsjen op in slagge sponserjûn:


Reklameboerden
Justerjûn koenen de sponsers sjen dat der al in soad nije reklameboerden hingje rûn it haadfjild. Sneontemoarn binne ferskeidene frijwilligers hjir mei oan de gong west.

De frijwilligers bewonderje harren wurk.

SDS’ers út harren dak
Hjir in filmke fan ôfrûne sneon doe ’t SC Heerenveen Vitesse oprolle. Sy geane
hjir út harren dak by goal 3,4,5,6 of 7. As je goed sjogge dan herken je inkelde SDS’ers. Mail ús wa ’t it binne.

Voorbeeldtraining 5 maart 2008
Beste leiders en trainers,
Net zoals vorig jaar willen wij ook dit jaar weer een voorbeeldtraining verzorgen aan alle leiders / trainers en andere geïnteresseerden.
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op woensdag 5 maart aanstaande. De training start om 19.00 uur en wordt gegeven door Remco Bervoets en Robert Hoekstra.
Mocht je nog vragen hebben dan is Robert bereikbaar op 0515-331190 of per mail op tineke-robert@hetnet.nl.

SDS League
Jim kinne wer meidwaan oan de twadde helte fan de SDS League. Sjoch hjir foar de nije list. Jim nije teams moatte ynlevere wurde foar sneon 16 febrewaris om 19.00!
Mail jim nije teams nei SDSLeague@vv-sds.nl.

Feyenoord-liet
Dit koe wolris it nije klupliet fan Feyenoord wurde. It giet om in ferske fan de band Spint dy ’t tige populêr is op it ynternet(klik hjir). Dit ferskesil wol net yn dfe smaak falle(klik hjir).Letter mear!