Weppers tongersdei 31-10-2019

Weppers woansdei 30-10-2019
30 oktober 2019
Weppers freed 1-11-2019
1 november 2019

Standen

Mei de útslagen fan ôfrûne sneon hat de kompjoeter fan de KNVB wer nije standen opmakke. Fan de SDS teams kinne jim se hjir sjen.

Topper

Workum stiet dield boppe-oan en SDS stiet dield 3e. Oftewol in topper sneon om 14.30 oere yn Easterein:

Sponsers fan de wike

Kommende sneon binne der by de wedstriid fan SDS 1 wer twa balsponsers.

Sponserboerden

Jim kinne sneon genietsje fan trije prachtige nije sponserboerden:

Ljocht oan, ljocht út

Mei dit donkere waar moat jûns it fytsljocht op. As je as lêst traind hawwe dan kinne de ljochtmasten wol út.

Treffers

Wy binne drok dwaande om it Treffer-archyf kompleet te krijen. Wy binne al in hiel ein, mar noch net alles stiet der yn. Wol is it wier de muoite wurdich om der ris yn te sneupen:

Ut de âlde doaze

Sneon SDS 1- Workum. Yn 2000-2001 stiene beide ploegen ek tsjin oerelkoar yn Easterein en Meinte Wesselius makke doe it ferslach foar Op ‘e Skille. Kees Jansen wie trainer en hij kaam fan ….Workum oer.
Sjoch hjir  foar it ferslach fan Meinte. Om dat hiele seizoen noch efkes troch te sjen, sjoch hjir.

Harsens derby (2174)

Sa haw je oan ien fersoarger net genôch…………………


Letter miskien mear!