Evenementen in november 2022

Weppers woansdei 28-3
27 maart 2012
SDS League: Lollumer (mei) Stip op 1!
29 maart 2012

Contributie
Deze week is de 2de halfjaarlijkse contributie geïncasseerd. Vanwege de omslachtige manier waarop de incasso’s werden geïnd en daardoor de grote kans op fouten hebben we besloten om een nieuw pakket voor de incasso’s te gaan gebruiken. We gebruiken hiervoor Sportlink. Sportlink wordt door de KNVB verplicht om de ledenadministratie in te voeren. De grootste voordelen zijn dat het gratis is en dat er nu één administratie nodig is. In het verleden gebruikten we voor de incasso’s een aparte administratie.  Zoals een aantal van jullie wellicht hebben gemerkt is dat de vorige keer niet altijd goed gegaan.
De belangrijkste wijziging voor jullie is dat er nu één bedrag per lid wordt geïnd. In het verleden werd het lidmaatschap en bijvoorbeeld het kledingfonds apart geïncasseerd. Indien er meerdere leden op één adres woonden en het bankrekening nummer hetzelfde is wordt er één bedrag per familie geïncasseerd.
Op verzoek kan een factuur van de geïncasseerde bedragen worden gemaild. Stuur daarvoor een mailtje naar
ponghalder@vv-sds.nl met als omschrijving “verzoek kopie incassofactuur” en vermeld in de tekst je naam, rekeningnummer en geboortedatum.

Jierdeis
Jan Mulder wurdt hjoed 23 jier en de hiele Ajax seleksje, it “hiele” Ajax bestjoer en wij lokwinske him dêrmei.
Geeske Yntema is ek jierdei. At dy lju fan Ajax har ek lokwinskje is de fraach. Wij yn alle gefallen wol.

Drop
De dropaksje komt der weroan. De lieders binne ynformearre en heal april kinne wij foar 2.50 allegear wer swarte tosken krije. Mar it is foar in goed doel: SDS.

E4 winners en winners

Wiene de rôzen de winners bij E4 op it trainingspartijtsje?


Dan wiene dit de winners fan “it winnende doelpunt”. Mar it kin ek best oarsom wêze. It wiene dus allegear winners!

11Stêdentocht
Dit jier fyts ik, tegearre mei 39 oare minsken, de alvestêdentocht foar de Leprastichting.
Lepra is goed te helpen mei medisinen, mar der moat al genôch wêze en dat moat optiid gebeure. Hjir helpt de Leprastichting by.
Om 1 leprapatiënt te finen, better te meitsjen en sanedich fysiotherapie te jaan is minimaal €50,- nedich.
Dat is ek it minimale bedrach dat alle fytsers ophelje moatte. Ik ha noch twa moannen om dat te beheljen.
Dus.. wa wol my steune foar dizze geweldige aksje, sadat ik dizze sponsorfytstocht mei in moai bedrach starte kin?
Jim soene my, mar foaral de leprapatiënten yn Quy Hoa enoarm helpe troch my te sponserjen.
Jim kinne dêrfoar jild (ek al is it mar €1,00) oermeitsje op 
dizze link.
Mar it is wol sa dat in online donaasje allinne mooglik is fanôf €10,-. Dit mei els fansels ek dwaan, mar in lyts bedrach is ek wolkom.
Dit mei dan op myn eigen rekkeningnûmer, 34.06.35.711 ûnder namme fan T. Bouma. Ik stoart it dernei op Geef.nl.
Alfêst bedankt!
Tryntsje

Van Hanegem
Wy hawwe Sport 1 en meie somtiden wol graach nei Van Hanegem sjen en lústerje al wurdt it de lêste tiid al wat minder. Hy wurdt wat in âlde seursek. Dochs hie hy justerjûn wer in alderaardichste útspraak. It gie deroer dat de mannen fan Barcelona en Milan net seure moasten oer it minne fjild: “Die mensen verdienen verschrikkelijk veel geld, wat zeg ik, een hoop geld……………..”.

Harsens derby(722)
Mocht SDS 1 sneon tsjin Heerenveense Boys 1 de goal net fine kinne dan is dit miskien in idee: