SDS League: Lollumer (mei) Stip op 1!

Weppers tongersdei 29-3
28 maart 2012
Weppers freed 30-3
29 maart 2012

Dizze wike is it de âld-stofzûger fan Mulier 1,Thys Bruinsma út Lollum, dy ’t mei “Lollumer Stip” net allinnich de wykpriis pakt, mar ek lyk it earste plak yn de SDS League.

Dat wurdt de hiele wike postro mei “Lollumer Stip” ite by de Bruinsma’s.

Mei Marije de Vries giet it mar best. Mei har eigen team “Parel 2” klimt sy nei it 2e plak en teageare mei Eeltje giet sy mei “MarijeEel” fan 20 nei 9.

Ûnderoan bliuwt it noch altiten like spannend. De reade lantearn mei no tegeare droegen wurde troch “De oanwinsten fan 2011” en “Meastal boppe-oan”. Wy hoefe fêst net mear te fertellen fan wa ’t dizze teams binne……

Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 7.