Weppers woansdei 28-3

Weppers tiisdei 27-3
26 maart 2012
Weppers tongersdei 29-3
28 maart 2012

De nijste standen
Alle útslagen fan ôfrûne wykein en de aldernijste standen kinne jim wer besjen. Kin SDS 1 noch in perioade pakke, kin SDS 2 degradaasje noch ûntrinne, wat hat de konkurrinsje fan SDS 5 dien, binne der jeugdploegen dy ’t meidogge om it kampioenskip? Sjoch gau hjir.

Hoera
Hoera foar Giel Koenen, hij wurdt hjoed 9 jier.
Hoera foar Sytze Kooistra, hij is 23 wurden.
Beide fan herte lokwinske.

Freed
Fansels is der freed wer EfkesBaljen. Om 19.30 oere en hawwe no mear as 14 hân minder as 14 hân wij geane no foar 14.

Dooitze
It is at jim it mar efkes witte. Dooitze is oan de stúdzje en dat docht hij kommende tongersdeitejûn wer. De studint wurdt ferfongen troch Hendrika.

Folders
Moandeis en tiisdeis wurde ús brievebussen oerladen mei folders en noch mear folders. It is net ferstannich om dy dizze wike samar fuort te smiten. Der sit nammenlik in alderaardichste Aaipopkrante bij. Dy wolle je net misse.

Programma
Kommende sneon is der in minimaal programma foar de jeugd. Yn prinsipe hawwe de F,E en D alvetallen frij alinne E2 moat ynhelje.

Nije wedstriidsikretaris
Beste sportmensen, 
Vanaf 2 april 2012 komt er een wedstrijdsecretaris voor de pupillenteams( F, E en D pupillen incl. D4) bij.
Pieter de Boer gaat deze functie van mij overnemen. Alle wijzigingen moeten van af deze data aan hem worden doorgegeven. Na 1 augustus 2012 gaat Pieter zelfstandig ook zijn eigen wedstrijdschema versturen en verwerkt hij daarin ook alle wijzigingen. 
Pieter neemt ook zitting in het jeugdbestuur van SDS om zo op de hoogte te blijven van alle zaken rondom de jeugd. 
Pieter is te bereiken via de email:
pieterrr@hotmail.com
en via de telefoon: 06-10018187 
Wij als SDS Hoofd en Jeugd bestuur wensen Pieter veel plezier toe met deze nieuwe uitdaging en we hebben er het volste vertrouwen in. 
Groetjes namens SDS 
Andre Vink.

SDS League
Moarn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS League wer ferwachtsje.

Tweets
Foar de minsken dy’t noch net twitterje in oantal tweets fan de lêste dagen:

Harsens derby (721)
Dit skot fertsjinnet mear. Miskien hie dy kommentator better wat minder balte kinnen: