Weppers tongersdei 27-9

Weppers woansdei 26-9
25 september 2012
SDS League: Balletje Balletje pakt de kop!
27 september 2012

Jaske kwyt
Wa hat der in swart jekje fûn?
Der sitte hús- en autokaaien yn dy ’t ik graach werom hawwe wol.
Graach maile nei
info@vv-sds.nl.

Voetballers in de D,E en F-pupillen opgelet!
In de herfstvakantie wordt het superspannende Meinte Sixma toernooi 2012 gehouden. Het is een voetbaltoernooi voor alle D,E en F-pupillen en wordt op woensdagmiddag 24 oktober gespeeld op de voetbalvelden bij de Skoalleseize in Easterein.
Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd in samenwerking met het Friesland College studierichting CIOS.
Vanaf maandag 8 oktober kan je je via de site van SDS aanmelden voor dit toernooi.
Jeugdcommissie vv-SDS

Djiptepunt
Mar leafst 16 man hienen tiisdei ôfsein foar de training fan de B- en C-seleksje. In djipterekord.

Hichtepunt
De mannen dy ’t wol op de training fan de B- en C-seleksje wienen mochten tiisdei in
Coopertest ûndergean. Mar leafst 12 minsken dienen dit goed, 2 redelijk en 3 hiel goed. In nij rekord.

Apewaar
Undanks it strie minne waar hat F2 moandei in swiere training han. By SDS wurde fuotballers traint, gjin gevulde koeken.

De jonges fan F2 begripe no ek werom de measte bern earst in swemdiploma hawwe moatte. It trainingsfjild wie alderferskuorendst wiet.

SDS League
As it hjoed allegear wat meisit dan hinget jûn de twadde stân fan de SDS League yn de SDS-kantine.

Ferfang(st)er
Mocht Jaap de Blaauw it net mear sitten sjen mei SDS 1 dan hawwe wy al in ferfang(st)er op it each(klik
hjir).

Harsens derby(847)
Miskien wurdt it tiid dat Dooitze Nauta ek ris wat punten pakken giet foar SDS 1: