Weppers woansdei 26-9

Weppers tiisdei 25-9
24 september 2012
Weppers tongersdei 27-9
26 september 2012

Foarútsjen (1)
De wike fan 6 oant 14 oktober stiet yn it teken fan de skiedsrjochter. Jim kinne der hjir
alles oer lêze.

Foarútsjen (2)
Op 23 novimber 2012 organisearret de LKBFT in folleybaltoernooi foar bedriuwen. Wij binne fansels benijd at it bedriuw SDS ek mei docht.

Op de foto
Kommende sneon meie der wer ferskeidene SDS’ers op de foto:

8:30 SDS E1 direct na de wedstrijd
8:30 SDS E2 – direct na de wedstrijd
8:30 SDS F5 – direct na de wedstrijd
9:00  
9:30 SDS F3 – 1/2 uur voor de wedstrijd
9:30 SDS F4 – 1/2 uur voor de wedstrijd
10:15  
10:30 SDS MC1 – 1 uur voor de wedstrijd
11:45 Mochten er nog spelers van SDS 2of 3 zijn die nog niet op de foto staan kunnen die ook nog met shirt op de foto bij Douwe Durk Reitsma of Bauke de Boer
12:00  
13:15 SDS D2 – 1 uur voor de wedstrijd
14:30 SDS 1- de ontbrekende foto’s voor wedstrijd
14:30 SDS 4 – 1 uur voor de wedstrijd
16:30 SDS 5 – 1 uur voor de wedstrijd
16:30 SDS VR2 – 1 uur voor de wedstrijd

Livereporter
De technyk en de mooglikheden foar snelle ynformaasje giet hieltyd troch.
Voetbalnederland is sa’n side dy’t der alles oan docht om de tuskenstanden, rêststanden en einstanden fan sa folle mooglik wedstriden fan earste alvetallen yn it amateurfuotbal fersammelt. Dat kinne se net allinne.
Sij hawwe dêr foar in spesjale app foar makke dy’t wurket
op Android De app is del te heljen ûnder de namme Live uitslagen.
Hast alle klups hawwe ien of mear eigen reporters bij it stek stean, dy’t tuskenstannen, rêststanden en einstanden trochjouwe fia dy app. Oaren kinne dêr hiel maklik efkes op sjen hoe’t it bij oare wedstriden stiet.
It wurket fansels allinne mar at alle klups dêr oan mei dogge.
Bij SDS dogge wij sûnt it begjin al mei en de reporter is Aant. It soe moai wêze at der noch twa binnen de klup binne dy’t meast nei de wedstriden fan SDS 1 geane. It  giet dan foaral om de útwedstriden. Hat er noch ien belangstelling dan heare wij it graach.

Harsens derby(846)
Miskien moatte de spitsen fan SDS it ek mar ris mei ien foet probearje:


Letter mear!