SDS League: Balletje Balletje pakt de kop!

Weppers tongersdei 27-9
26 september 2012
Weppers freed 28-9
28 september 2012

It is dizze wike Grietzen Broersma dy ’t mei “Balletje Balletje” de kopposysje oernimt fan “Frysk Damjen is oars” fan Jelle Wiersma. Grietzen stiet krekt ien puntsje foar op de froulju fan “JorImke”(Jorine & Imke).

“Balletje Balletje” pakt de kop!

Dat Jelle Wiersma plots sa hurd sakket yn de SDS League(fan 1 nei 16) is net sa frjemd. Op basis fan de earste stân yn de SDS League hat de jeugdkommisje him frege om leider fan E2 te wurden. Hy hat hjir yn tastimd en lit dúdlik syn team “Frysk damjen is oars” lofts lizze.

Ien fan de wepmasters hat him blykber aardich opruid field troch de teamnamme fan Dooitze Nauta “Winne fan Aant en Willem moat maklik kinne”. Dizze wepmaster pakt dizze wyike samar de wykpriis en stiet dêrmei lyk al 24 punten foar op Dooitze.

Der binne twa koppeltsjes yn de SDS League. Neide koppeltsjes hawwe 2 wiken efterelkoar itselde oantal punten. As dit nije wike noch sa is dan sille wy útsykje as sy miskien deselde teams hawwe.

“’t Het noait wat weest, sil noait wat wurde” fan Pieter Kamstra nimt dizze wike hiel begryplik it lêste pllak oer fan “FC Grasmat” fan Erwin de Boer.


Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 2.