Weppers tongersdei 26-5

Traine en selekteare
24 mei 2016
Weppers freed 27-5
27 mei 2016

Slotjûn SDS-pupillen

Morgen is de jaarlijkse slotjûn van SDS. De weersvooruitzichten zijn goed!

We hebben slechts een één veld tot onze beschikking. We maken echter ook gebruik van het MFT voor de partijtjes. Het is daarom verstandig dat je geen schoenen met noppen aandoet, maar gewone gymschoenen of zaalvoetbalschoenen.

Om 17:00 uur gaan we los. Kom op tijd zodat we ook meteen kunnen beginnen. Het programma duurt tot ongeveer 19:30. Gedurende de avond krijg je patat met limonade.

Je hoeft je niet op te geven, gewoon komen in je voetbalkleren! We willen op tijd beginnen dus een half uur voor aanvang aanwezig zijn (16:30 uur). Als je op de Skoalleseize komt, dan even melden in de kantine. Je hoort dan in welk groepje je zit. Onder alle aanwezige pupillen verloten we ook dit jaar weer mooie prijzen!

Tot morgen (vrijdag 27 mei).

De jeugdcommissie van SDS

SDS 2 giet foar promoasje!
Kommende sneon spilet SDS 2 om 14.30 oere thús tsjin BSVV 2 út Bovensmilde foar in plakje yn de reserve-2e-Klasse. Dit is foar hiel SDS de lêste wedstryd fan it seizoen. It soe machtich wêze as dit seizoen mei slagreame op de taart ôfrond wurde kin. Kom dus sneon allegear!

SDS siket trainer (1)
SDS is noch altiten op syk nei in trainer-coach foar de A’s. SDS wol in goeie trainer-coach om der foar te soargjen dat de A’s folgend seizoen goed foar de dei komme yn de Haadklasse. Tjipke Okkema is yn elts gefal ree fûn om ien kear yn de wike trainen te jaan.

SDS siket trainer (2)
Foar Vr.1 is SDS ek noch op syk nei in trainer. Sjoch
hjir foar de fakatuere. Ek Vr. 1 is promoveard en wol golgend seizoen yn de 4e-Klasse ek graach goed foar de dei komme.

Op Spotify!
Ynkoarten is ús SDS-klupliet net allinnich op
Youtube te hearen, mar ek op Spotify. Dat betsjut dat je der oeral nei lústerje kinne wêr ’t je mar binne en dat wylst it altiten al yn je holle sit. Op Spotify komt net allinnich de “gewoane” fersje, mar ek de house-fersje.

Opjaan barbecue ôfskiedswedstryd Anne Brouwer
Op freed 10 juny is de ôfskiedswedstryd foar Anne Brouwer tusken SDS 1 en âld-SDS 1. Wa ’t meidwaan wol oan de barbecue moat him
hjir efkes opjaan. It kostet €10,- p.p.

Trainers-lieders-gearkomst

Op 1 juni hebben we de laatste leiders/trainersvergadering. Jullie kunnen dan ook alle materialen en passen inleveren. 

Plaats: De Skoalleseize

Tijd: 19:30
Met vriendelijke groet,
Robert Schildkamp
Foarsitter Jongerein vv SDS

De passen kunnen anders ingeleverd worden bij Jacob en Tina:

Pastoar ten Bokumstr. 15

8736 JG  REAHUS

SDS-EK-KeunstgersLeague
Foar de SDS-EK-Keunstgersleague binne wy noch op syk nei in geskikte EK-pool. Hawwe jim tips mail se nei info@vv-sds.nl.

Tige by tige!


Ald-Cambuur yn Littens
Spesjaal foar de Cambuur-supporters ûnder de SDS’ers in aardige tip foar moarntejûn.


Harsens derby (1718)
Wat in goal!!!Letter mear!