Traine en selekteare

Weppers woansdei 24-5
23 mei 2016
Weppers tongersdei 26-5
25 mei 2016

Tiisdeitejûn wie it in drokte fan belang mei fuotballers op it sportfjild fan Wommels. Alle B’s mochten harren talinten, ynsicht en ynset sjen litte sadat in oantal wize mannen der in B1 en in B2 fan meitsje kinne foar takem jier.

Dêrneist wie it SDS 2 dat noch efkes in training ôfwurke om sneon skerp de neikompetysje yn te gean.


Fjild ien mei de doelen…..


Fjild twa, de wize mannen en twa SDS 2 spilers dy’t seker wol op tiid wiene foar de training


De seleksjekommisje sûnder Tjipke yn berie…..


Tjipke yn stil berie…..