Weppers tongersdei 23-3

Weppers woansdei 22-3-2017
22 maart 2017
SDS League: FC Hallema pakt wykpriis!
23 maart 2017

It is maaitiid!

 

Kantine iepen

Fannejûn is de kantine fansels ek wer iepen en it beloofd in alderaardichste jûn te wurden want Robert Sijbesma hat namelijk bartsjinst. Elkenien is wolkom!

Blessure? Doch in hersteltraining by Foeke!

Al geruime tijd loop ik rond op sportpark de Skoalleseize en omstreken. Sinds dit jaar als fysiotherapeut (i.o.). De mensen die op donderdagavond ditzelfde sportpark betreden hebben wellicht gezien dat ik vaak met de geblesseerde spelers op het veld aan de slag ben. Waarom eigenlijk?

Als je geblesseerd bent, of van een blessure terug komt, kun je vaak niet meetrainen met je team. Je loopt nog bij de fysiotherapeut en wordt daar behandeld en getraind. Het voetballen staat op dat moment even stil. Vervelend!

Om toch actief te blijven en specifieker richting voetbal te revalideren is er de mogelijkheid om onder mijn begeleiding te komen trainen. Dit is vaak prima te combineren met de fysiotherapie die elders aangeboden wordt. Na een korte intake kijken we samen wat er mogelijk is en gaan we aan de slag.

Donderdagavond ben je welkom vanaf ca. 20:00 tot 21:00. Mocht je vragen hebben of willen komen stuur dan eerst een bericht of bel even.

Sportieve groet,
Foeke Reitsma
06-39880989
Foeke_7@live.nl

SDS seal

Sij fuotballen juster yn de sporthal tsjin Haskerland 4. De einstân wie 2-8.

Foarútsjen

Foarútsjen nei de wedstriid SDS 1 – Overzwaluwen 1 dogge wij oan de hân fan in weromblik fan VoetbalNoord. Alles wat dizze twa klups meielkoar belibbe hawwe yn deselde klasse kinne jim hjir fine.

Sponsers fan de wedstriid

Kommende sneon binne der wer twa wedstriidsponsers. Autoridenleare dat kinne je bij dizze riidskoalle dwaan en metaaldraaie bij dit bedriuw.

SDS-League

De nijste stân fan de SDS-League leit jûn yn de kantine en stiet rûn in oer as 20.32 hjir op de webside!
Soe ’Maccabi Marco’ noch ûnderoan stean?

‘It keunstgers wie dea…………….’

Ôfrûne sneon kaam Jarno fan JO9-2 thús en syn heit wie wol benijd as hy yn Frjentsjer op keunstgers fuotballe hie. Jarno antwurde; ‘Ja, mar folgens my wie it dea……………’ Hy hie gelyk! It keunstgers lei hartstikke plat………

Alderaardichst…….

In ballenjongen yn Ierlân jûchheide krekt wat te bot en waard fan it fjild helle troch 2 stewards. Hy stie namelijk foar de dug-out fan de tsjinstanner…….

Stim op SDS!

Jim kinne noch altiten hjir stimme. It is yn 2 tellen klear en it docht net sear. Je kinne sels ek noch Poiesz-weardebonnen winne. Je kinne dus eltse dei stimme! En stim oars efkes mei it hiele gesin!
Net stinne, mar stimme!!

Harsens derby (1855)

Dit jonkje hie der in flinke sprint foar oer om efkes mei syn grutte held Moarata te knuffeljen: