Weppers tongersdei 12-2

Taken JC en TCjeugd
11 februari 2015
Seleksjes sneon 14-2
12 februari 2015

Traine en nei de kantine!
Jûn is it dan eindelijk wer ris sa fier dat sawol SDS 1 as 2 en de A’s yn Easterein traine en nei de tiid efkes ien keapje kinne yn de kantine. It wurdt fêst in noflike jûn, want Robert Sybesma hat bartsjinst!

SDS League
Fansels lizze der jûn yn de kantine ek allegear bryfkes om de SDS League yn te fullen. It wurdt tiid, want it moat foar sneon 19.00!

Krokuscup op it MFT!
Yn de foarjiersfakansje wurdt der op it MFT yn Easterein in toernoai organiseare foar alle D-pupillen. Der sil fuotbald wurde om de saneamde Krokuscup. Der wurdt 4 tsjin 4 spile mei lytse goaltsjes. Der wurdt fuotballe mei in plofbal en op sealskuon. It toernoai is op woansdei 25 febrewaris im 13.30 oere. Alle D’s hawwe al in opjefteformulier krigen fia de mail. Nije wike kinne sy harren ek opjaan fia de webside. It kin no hjir ek.

Poeisz-aksje

U heeft al kunnen lezen dat SDS ook dit jaar weer mee doet met de Poiesz actie.

Zaterdag 14 maart staan we weer bij de Poiesz in de winkel in Scharnegoutum.

Die dag proberen we een speciaal product uit de bakkerijaanbieding zoveel mogelijk te verkopen om extra munten binnen te halen.

We zullen er staan van 10-15 uur!!

Haal dus allemaal de boodschappen bij de Poiesz en lever de munten in. Je kunt ze inleveren in de daarvoor bestemde koker in de winkel in Scharnegoutum of in de kantine van SDS.

We rekenen op jullie medewerking!SDS 1 seal wint wer yn Boalsert

Tiisdeitejun mochten we wer yn Boalsert spylje, no wie it tsjin SC Bolsward 3. Dit wie in stuch ploegje, se koene de boel goed ticht halde. Wy hiene wol de measte kansen mar de bal woe der moeilijk yn. Dit slagge foar rest toch noch twa kear en Boalsert ien kear sadat de reststan 1-2 wie. Nei rest like it der op dat Boalsert earder skoare soene dan wy. Dit gebeurde net en wy koene toch noch utrinne nei in einstan fan 2-6. In sportieve wedstriid mei, foar us, in moaie einstan.
Nije wike om 20.30 thus tsjin RES 2. 

Klaas

Ynhelje
Troch de lêste wedstriden dy ’t der ôflast binne en it op ‘e nij fêststellen fan dy wedstriden troch de KNVB ûntstiet der foar SDS 1 in wonderlijke sitewaasje. Fan de lêste 7 kompetysjewedstriden spylje sy der 5 thús.

Peppi & Kokki
Kokki sit yn de auto mei syn maten fan it fuotbaljen en sy hawwe it oer ferskeidene beroepen. Ropt der ien nei Kokki; “Jou vader werkt toch in het ziekenhuis? Wat doet hij daar dan?”
Kokki; “Hij maakt mensen schoon op plekjes waar de zon nooit schijnt……………”

Harsens derby (1431)
Jûn mar efkes op korners oefenje tochten wy sa!