Taken JC en TCjeugd

Mei tank oan Dutsen en Wheagan!
11 februari 2015
Weppers tongersdei 12-2
12 februari 2015

Om dúdlik te meitsjen wat de taken fan en de ferantwurdlikens binne fan it Jeugdbestjoer en de Technyske Kommisje jeugd is in oersicht makke.

Sjoch hjir