Seleksjes sneon 14-2

Weppers tongersdei 12-2
12 februari 2015
Weppers freed 13-2
12 februari 2015

Sneon giet it wer los, meie wij ferûnderstelle.
In fersichtich begjin, SDS 1 en A1 dogge it yn de kompetysje en 2 en 5 sille oefenje.

sc Joure 1 – SDS 1
12.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Dirk, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Tjipke, Bauke, Grietzen, Jelmer, Wiebe, Skelte.
Assistent skiedsrjochter: René

Oefen: SC Berlikum 2 – SDS 2
10.45: der wêze
12.00: fuotbalje
Sjoerd, Jort, Kristiaan, Ruurd, Wytze, Syb, Gerrit, Hendrik, Bote, Jesse, Geert, Ralph, Allert, Tjeerd, Broer-Jacob en Pieter W. 

sc Franeker 6 – SDS 5
10.45 der wêze
12.00 fuotbalje
Arjan, Ruun, Eeltje, Peter, Doede,Klaas Bouke, Jelle, Wietse, Thomas, Gerlof Jan, Bram

Riders:
Peter Bram Jelle

SDS A1 – St Annaparochie A1
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Stephan, Jurjen, Gerwin, Remon, Jorrit H., Wiebe, Teun, Foeke, Douwe, Almar, Jelle Jan, Lourens, Watze Jacob

Flagger: Klaas O