Weppers tiisdei 4-8

Efkes Balje
31 juli 2015
Weppers freed 7-8
7 augustus 2015

SDS 1
SDS 1 sil dizze wike foar it earst wer traine. Tongersdei nei de Freule geane sy lykas oare jierren foar it earst wer los. Nije wike tiisdei hawwe sy de earste oefenwedstryd út tsjin Beetgum 1. Sjoch
hjir foar it hiele oefenskema.

WK-finale


Yn Easterein begjint it fuotbaljen by SDS nei de Freule wer, mar yn Wommels wurdt fansels de hiele simmer al fuotballe om it Wommelser Kampioenskip. Justerjûn wie de tradisjonele WK-finale op de Terp om 19.30 oere.

Sukses
Woansdei dogge der wer tal fan jeugdspilers fan SDS mei oan de Freulepartij. Wij winskje Itens, Easterein en Wommels in soad sukses.


Harsens derby (1573)
Grutte kans dat dit juster ek op de Terp te sjen wie: