Weppers tiisdei 3-8

PC Wepper
2 augustus 2010
PC-weppers
4 augustus 2010

SDS 3

Seleksje SDS 3:
Geert Dijkstra
Andrew Feyten
Jentsje Jorritsma
Pieter Kamstra
Stefan v Krimpen
Sjoerd Rispens
Jan Stenekes
Bote Strikwerda
Gerlof Obed
Ralph Wariman
Jeroen Wagenaar ?????
Sybren Wesselius
Hendrik Engbrenghof
De earste training is tongersdei 12 augustus om 19.00 oere
Wy traine op:
Tiisdeis van 19.00 tot 20.15
Tongersdei van 19.00 tot 20.15
Elkenien wurdt om 19.00 op it fjild ferwachte. Wa’t net traine kin moat harren ofmelde by Jan Stenekes (06 280 680 51)
It hiele programma is yn de maak en komt sa gau mooglik op de site te stean. It kompetysjeprogramma stiet der al op.
Groeten Jan en Sjoerd.


Erik nei Littens?
Dirk de Jong en Tsjalling Sikma sjogge gauris op de webside fan Voetbalnoord.nl en kamen it folgende tsjin:

Erik hat woansdei op de PC hiel wat út te lizzen……….

1999-2000
Gearard Posthumus wit ús te fertellen wa ’t der allegear op dizze foto stean. It soe om B2 gean oanfuld mei inkelden út de B1:

Ik herken de folgende minsken op de foto. Boppe: leider Hessel Hofstra, Douwe Jan Kersbergen, Hendrik Kuiper, Henk Postma, Edwin de Jong, Bard Wartena, Halbe Heeres en Wybe Bouma; ûnder: Gearard Posthumus, Gerlof Jan Hofstra, Tseard Halbersma, Gerlof Veldstra en trainer Rein van der Woude.
Neffens my foutbalje allinich Gerlof Jan, Gerlof en Henk noch.


Harsens derby (264)
Schalke 04 helle Raul by Real Madrid wei en sommigen tochten dat sy dêrmei in folfretten fedette binnenhelje soenen. It ôfrûne wykein liet Raul syn fuotten sprekke. Wahnsinn!!!