PC Wepper

Weppers moandei 2-8
1 augustus 2010
Weppers tiisdei 3-8
3 augustus 2010

Woansdei is de PC yn Frjentsjer. De kâns is grut dat wij dêr efkes sjogge. Der binne 7 SDS-ers aktyf op dizze dei. En wij soene wolris witte wolle hoe heech jim de kânsen ynskatte foar de 7 swart-witen.

De lotting wie moandeitejûn en Dirk Yde en Jacob Klaas lutsen harren eigen lot.


(foto’s Henk Bootsma)

De list is te finen op KNKB.nl en dizze link bringt jim dêr.

Mail jim oantal nei dit adres. En doch it foardat de taspraak fan Westra begjint. It is wis dat dat woansdeitemoarn om 8 oere is. Wannear de taspraak dien is, is net te sizzen mar wij skatte yn tusken 9 en 10 oere. It kin allinne dêrtroch wolris in lange dei wurde.

De earste kenners hawwe harren getal al maild en sa te sjen sitte der optimisten en pessimisten bij.

namme oantal
Johan Delfsma 69
Aant Hofstra 43
Hammie Westra 55
Willem Wijnia 38
Hendrik Engbrenghof 7
Akke Hulzinga 36
Popko Wijnia 61
Sjoerd  van Beem 40
Jaap Toering 47
Skelte Anema 50
Jan Rinse Blanksma 41
Habtamu de Hoop 17
Tsjallling Sikma 72
Feike Jorritsma 59
Margriet Rienstra 58
Bram van Beem 23
Freddy Scheltema 54
Sipke Hiemstra 35
Immie Kamstra 48
Petra Schaap 54
Grietzen Broersma 56
Lolke Hofstra 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Freddy Scheltema heakket it folgende ta:
Ik tink 54 earsten, in moaie 3de priis foar Erik en Dirk-Yde, en ( wûnderbaarlik)  de oanmoadigingspriis foar partoer Pieter Vogels mei Pytrik Hiemstra (Groningen).