PC-weppers

Weppers tiisdei 3-8
3 augustus 2010
Weppers tongersdei 5-8
5 augustus 2010

Sukses
It bestjoer fan SDS winsket de SDS’ers:
Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma, Gerrit Flisijn, Jacob Klaas Haitsma, Feiko Broersma, Pytrik Hiemstra en Jelte Pieter Dijkstra op de PC in protte sukses.


Beste B-selectie
De competitie liket noch fier fuort, mar de tariedings binne alwer in folle gong sadat we straks wer topfit en fris oan ‘e start beginne kinne!
Wij woene kommende sneon 7 augustus begjinne mei in welkomspraatsje/kennismaking in de kantine,
graag om 10 oere oanwezich, even bijprate.
Wa net kin even ofmelde by de lieding!!
Tongersdei 12 augustus sil der foar it earst traind wurde.
De B-selectie: 
1 Bauke Dijktra
2 Jelte Pieter Dijkstra
3 Dennis Dijkstra
4 Gerrit Flisijn
5 Jildert Hylkema
6 Jan Simon Jelsma
7 Hendrik de Jong
8 Doede Kooistra
9 Syb Overal
10 Eeltje Postma
11 Anne Stenekes
12 Robert Sybesma
13 Willem Wijnia
14 Christiaan Plantinga
15 Jarco Pompstra
Assistent skeids: Willem Overal
Oant sneon!!
Groetnis Johan Faber 06-46090270
            Jeroen Brouwer 06-51404069


Ferslach fan it WK 2 augustus 2010
Dat in WK sunder A-listed fuotballers gjin B film hoeft te betsjuten is jajuster jun dudelik wurden. De measte A-listed fuotballers binne alwer yn training of sparje harren foar freed. It is mar krekt wat je der fan meitsje. Juster wie der romte om te fuotbalje, romte foar aksje, romte om te skoppen en romte foar in protte goals. Dizze kear koe der gjin echt in specifiek kleuren of Swart team opsteld wurde, derom hald ik yn dit ferslach team 1 en team 2 oan.
Team 1 waard ferstjinwurche troch:
A.F. de Boer, W. Wijnia, G. Postmus, E.S. Postma, G.J. Hofstra en B. van Beem
Team2 waard ferstjinwurche troch:
H.K. Engbrenghof, R. Strikwerda, B. Strikwerda, T. Okkema en Trienus
It WK fan ofrune moandei begon sunder de A-stjerren as in A++ film. Der waard scoort om it leven, de iene nei de oare moaie oanfal kwam ut de creatieve koker. It spul gong hurd hin en wer. De stan nei in goeie 20 minuten fuotbal 6-4. Nei noch 20 minuten stoen it 8 – 11. Je kinne dan sizze (de persimisten) der waard net of yn elts gefal net goed ferdedige. Je kinne ek sizze (de optimisten) dat de oanfal goed run. We kinne der noch wol fjouwer kantsjes oer dizze wedstriid. Mar der is eins mar ien moment wat echt de oandacht fertsjinne. Eeltje Sikke kwam mei op. Nei wat tiktak krieg hy de bal werom. San 15 meter foar de goal, kin ek iets minder west weze. Hewwe jim de lop sjoen fan Raul op de site fan SDS? Eeltje die it noch moaier, by die fan Eeltje stoenen der 3 man tusken. It goal is lytser, de keeper (HE) stoen te plak en dochs…. en dochs lopte Eeltje de bal sa moai, mei safolle gefoel yn it goal. Je hiene it sjen moatten. Blykbaar hie Henk as taskocher minsken ynformearje oer de kunstwurken fan Eeltje want der wie noch nea safolle publiek. Al mei al kinne je sizze dat neidat der op dizze side troch WK analisten wolris wat tsjin Eeltje oanskopt is hy no op it goeie moment sportieve revanche nam. Snoert, alle mondjes toe. It wurd foel al efkes: skopt. De cake specialist, wer sels Bakkerij Posthuma by ynformearet nei neie recepten, waard neidat der sels al tajoech in frustratiewedstriid te baljen (gong net heel best, ek net min) en wat cake utdeelt hie, troch Eeltje fakkundig tige hurd en unfair boppe op de poat trappe. Dit kwam net omdat Eeltje dit woe, mar de snelhied is in aspect wer de trainer fan SDS 2 by Eeltje oan wurkje kin. Hy het juster sjen litten op it juste moment wer oer it meast wichtige te beskikken. Balgefoel.
BvB

Harsens derby (265)
Ach, je misse allegear wolris………..


Daliks miskien wol mear!