Weppers tiisdei 26-9-2017

Weppers moandei 25-9
25 september 2017
Doch ek mei oan de nije SDS-League!
27 september 2017

SDS MO 17-1

Woansdeitejûn trede de fammen fan MO17-1 oan yn Seisbierrum. AVC MO 17-1 is de tsjinstanner.

Seal

Black Boys 3 is woansdeitejûn yn Snits de gasthear foar SDS seal 1. Om 20.00 oere wurdt er ôftrape.

Ut de âlde doaze


Dizze foto út 1981 fan SDS D2 dy’t yn in regionale krante stien hat , jout antwurd op de fraach dy’t yn desimber 2016 steld waard op é Jouwer doe’t SDS 3 dêr spile.
De âld-SDS’ers Rients Smeding en René Reinsma wienen der te sjen, want Rients syn dochter sit by Renado/VVI. 
Wy binne benijd as ien ús noch in foto maile kin wêr ’t sawol Rene as Rients op stean. at er ek in foto is mei Rene Reinsma en Rients Smeding.