Doch ek mei oan de nije SDS-League!

Weppers tiisdei 26-9-2017
26 september 2017
Weppers woansdei 27-9
27 september 2017

De transferperioade sit der werop en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
Wa wurdt de 50e winner fan de SDS League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*Ynskriuwformulier SDS League 2017-2018 earste helte (PDF-bestand)

*Ynskriuwformulier SDS-League earste helte 2017-2018 (Excell-bestand)

De útlis en de puntentelling foar de twadde helte fan it seizoen 2017/2018 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 30 septimbers 19.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein
of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.
Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân
yn ‘e fuotbalkantine.

Súkses!!