Weppers tiisdei 24-8

Weppers moandei 23-8
22 augustus 2010
Weppers woansdei 25-8
24 augustus 2010

Wol wat let
Wol wat let krigen wij jûn troch dat SDS 1 ôflast is. Pas om 20.30 oere krigen wij in email.

Needgjalp
Namens Lody Roembiak doe ik een oproep aan alle mensen die willen rijden voor SDS A1
vertrek vanavond om 17:30 bij SDS.
Graag even melden bij Andre Vink (333134 of 06 25497928)
Ynmiddels binne der genôch.

SDS 1 bekert jûn tsjin De Walde
Jûn spilet SDS 1 harren earste
bekerwedstriid yn Easterein om 18.45 oere
tsjin De Wâlde. De folgende minsken wurde
ferwachte:
1. Jaap
2. Ewout
3. Feiko
4. Jacob-Klaas
5. Mark
6. Henk
7. Redmer
8. Tsjipke-Klaas
9. Jacob v. W.
10. Sytse
11. Andries
12. Jildert
13. Hendrik
14. Harm
Graach om 17.45 oere oanwezich.

SDS 2 hat justerjûn bekere
SDS 2 hat justerjûn bekere tsjin Zeerobben 2. SDS 2 kaam al gau foar troch in knappe kopgoal fan Gerrit Flissijn. SDS 2 wie better, mar nNei sa ’n 25 minuten waard it byld hielendal oars. Zeerobben kaam hieltiten better yn de wedstryd en kaam sels mei 2-1 foar de rêst. Krekt nei de té waard it sels 3-1. Dit waard ek de einstân.

SDS 2 traint jûn net
Om ’t SDS 2 justerjûn bekerje moast en de helte fan de B-seleksje woansdei mei SDS 3 fuort is te oefenjen is der jûn gjin trainen.

SDS 3 oefent woansdeitejûn
Seleksje fan it tredde foar woansdei foar de oefenwedstryd út tsjin SC Joure 2. 18.00 fuort út Easterein:
Jan Simon Jelsma, Dennis Dijkstra, Willem Wynia, Syb Overal, Christian Plantinga, Jarco Pompstra, Sjoerd v Beem, Pieter Kamstra, Stefan v. Krimpen, Sjoerd Rispens, Bote Strikwerda, Ralph Wariman, Hendrik Engbrenghof, Anne Stenekes en Jelte-Pieter Dijkstra. 
Groeten Jan

SDS 4,5 en 6 kinne jûn efkes balje
Der wurdt tiisdeitejûn wer balle yn Wommels! 4, 5 en 6 kenne wer even oefenje foar it kommende seizoen.
Sytse

Oefenwedstriid DA1 – DA2
Sneon 28 augustus om 10.30 oere yn Easterein sille de beide damesalfetallen it tsjin inoar opnimme yn de foarm fan in oefenwedstriid. In wieke letter spielje sy wer tsjin inoar, mar dan foar it ‘echie’. In bettere derby kinne je net betinke!
Wiepkje

Seleksje SDS 5 op woansdei 25 augustus
Wedstriid:      SDS 5 – Heeg 4
Oanwêzich:    18.15 uur
Oftraap:        18.45 uur
Auke Hiemstra
Aant Hofstra
Harm Auke Dijkstra
Wichard Deinum
Bertus Bootsma
Ids Boersma
Robert Hoekstra
Anco Elgersma
Christian Hoekstra
Folkert Rients Vellinga
Jappie Wijnia
Jacob Plantinga
Boudewijn Kramer
Klaas Visser
Klaas Kamstra
Ype Tiemersma

Skelte yn Iepenloftspul Jorwerd
Jim haww Skelte Anema noch net folle op it fuotbalfjild fan SDS sjoen. Dit komt om ’t hy drok dwaande is mei de repetysjes foar it Iepenloftspul fan Jorwerd. De foarsetelling sille plak fine fan 26 augustus oan ’t 14 septimber. Sjoch
hjir alfêst foar in foarproefke. Kaarten kinne jim hjir bestelle.

Dear Miralem!
In soad supporters fan SC Heerenveen soenen wol graach sjen dat Miralem Suleymani weromkomt by SC Heerenveen. Pieter-Wiebe ferwurdet it moai(klik
hjir).

Harsens derby(274)
Dizze keeper kin ek wol aardich koppe……….


Letter miskien wol mear!