Weppers woansdei 25-8

Weppers tiisdei 24-8
23 augustus 2010
Weppers tongersdei 26-8
25 augustus 2010

Lieders-trainersgearkomst jeugd
Jûn om 19.30 oere is der foar de lieders trainers fan jeugdalvetallen in bijienkomst om de saken efkes troch te praten. It materiaal wurdt útrikt, de kompetysjeyndieling(foar safier bekend) wurdt besjoen en der is gelegenheid om fragen te stellen.

Twa wedstriden
Jûn binne der twa wedstriden yn Easterein (at it waar it talit fansels). SDS 5 spilet om 18.45 oere en SDS B1 om 19.00 oere.

SDS 1 traint moarntejun
Tongersdeitejun om 20.15 oere stiet der gewoan in training op it programma foar de A-seleksje.

Lekker balle

Yn Wommels, op it eardere fuotbalfjild is tiisdeitejûn, ûnder ideale waarsomstannichheden wer efkes traind troch SDS 4,5 en 6. Op proef fanút de B-seleksje wie Eeltje Postma. Wij binne wol benijd nei it oardiel fan de oare fuotballers oer syn optreden.

Programma sealfuotbaljen
Nije wike moat SDS seal 2 alwer foar it earst bekerje. Sy meie dan út tsjin ONS 2. In wike letter mei sy foar it earst los yn de kompetysje.
Hjir is it hiele jierprogramma te finen. Efkes boppe-yn by “zoeken” “SDS” ynfulle en it hiele jierprogramma is te sjen.
Foar SDS 1 is it
hjir te finen. Sy meie woansdei 15 septimber foar it earst los út tsjin Futsal Heerenveen 2. 

F1 moat moarn bekerje
Donderdag om 18.45 bekerwedstrijd SDS F1-Makkum F1
Graag om 18.15 aanwezig
Groeten Theo Postma


Harsens derby(274)
Hearlik altiten dy eigen goals: