Weppers moandei 23-8

Weppers snein 22-8
22 augustus 2010
Weppers tiisdei 24-8
23 augustus 2010

SDS 1 bekert moarn tsjin De Walde
Moarntejûn spilet SDS 1 harren earste
bekerwedstriid yn Easterein om 18.45 oere
tsjin De Wâlde. De folgende minsken wurde
ferwachte:
1. Jaap
2. Ewout
3. Feiko
4. Jacob-Klaas
5. Mark
6. Henk
7. Redmer
8. Tsjipke-Klaas
9. Jacob v. W.
10. Sytse
11. Andries
12. Jildert
13. Hendrik
14. Harm
Graach om 17.45 oere oanwezich.

Gewijzigde trainingstijd
Nog even ter herinnering
De trainingstijden van SDS F1 zijn gewijzigd, nl van 18.00u tot 19.00u (in plaats van 17.00u tot 18.00u).
Dit geldt voor zowel maandag als woensdag.
Theo Postma

F2 hat gjin trainen
SDS F2 traint jûn noch net. De spilers heare fan ‘e wike fan de trainer of leider wannear ’t sy wol foar it earst traine sille.


E-pupillen
Hjoed (moandei) kinne alle E-pupillen wer traine. Foar trainingstiden en teamyndielings sjoch hjirfoar op ‘e webside ûnder jeugd E1 t/m E5. De trainers hawwe der wer nocht oan, dus oant fannemiddei / fannejûn!
Groetnis, Robert Hoekstra coördinator E-pupillen

SDS 2 – Zeerobben 2
Jûn spilet SDS 2 al wer in bekerwedstriid. Om 18.45 yn Easterein.

Lieders-trainersgearkomst jeugd
Op woansdei 25 augustus om 19.30 oere is der foar de lieders trainers fan jeugdalvetallen in bijienkomst om de saken efkes troch te praten. It materiaal wurdt útrikt, de kompetysjeyndieling wurdt besjoen en der is gelegenheid om fragen te stellen.

Letter mear!