Weppers tiisdei 16-9

Weppers moandei 15-9
14 september 2014
Ynleverjen SDS-League ferlingd!
16 september 2014

Foto’s………
Om ’t de webside noch altiten net hielendal yn oarder is, kinne wy noch net goed foto’s ferwurkje. Mochten jim ús dus foto’s maile dan kin it in pear dagen duorje foar ’t se derop stean. Wy hoopje dat dit gau oars is.

Foto’s SDS 1 – SC Joure 1
Henk Bootsma makke ôfrûne sneon wer wat plaatsjes by SDS 1 – SC Joure 1. Jim kinne se hjir sjen. De foto’s fan de pupillen fan de wike komme letter.

SDS-Minileague
Zaterdag 20 september
beginnen wij met de Minileague wedstrijden op de zaterdag, op de informatie avond worden jullie hierover verder geinfomeerd.
Deze informatieavond is op donderdag 18 september om 19.00 uur. Hopelijk kunnen jullie allen aanwezig zijn, mocht dat niet lukken dan hoor ik het graag.
Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Vr. groet,
Tsjipke Okkema


SDS D1  –  Akkrum D2
Foar SDS D1 wie it ofrune sneon de earste kompetysje wedstryd thus tsjin Akkrum. De mannen fan SDS begiene sterk oan de wedstryd. De iene nei de oare moaie oanfal waard opsetten. Allinich fergeaten de jongens 1 ding, de bal yn it netsje sjitte !!!  Ik moat sizze de keeper van Akkrum hie der in pear ballen hiel goed ut.  Dochs kaam SDS fertsjinne op 1 – 0 troch in goal fan Tjerk nei in assist fan Luca. Ek de 2 – 0 foel al gau en waard makke troch Tjitse. Troch in gelokje kaam Akkrum healwei de earste helte op  2 – 1. De mannen fan Akkrum leauwden der wer ien en wy kamen efkes under druk te stean. Stadich oan kamen we hjir wer under wei en foar rest waard de 3 – 1 makke troch Luca. Dit wie ek de reststan.   De twadde helte wie hielendal foar SDS en de mannen runen ut nei 6 – 1. Neffens my twa goalen fan Luca werunder in prachtige frye traap en in eigen goal. De 6 – 2 fan Akkrum wie ek in fraaie, ut in hoekskop waard de bal hurd ynkopt en sels Jeffrey koe der net mear by. Dochs wie it slotakkoord wer foar SDS. De 7 – 2 waard makke troch    ???????.   Ik wit it net want dit koe ik net ut it  hanskrift fan Ferry untsiferje. Diegiene die de letste goal makke sil my dit heechstwaarskienlik tiisdei op de training wol fertelle. 
Theo.

Doelpunten SDS 4
Foar de statistiken: de doelpunten fan SDS 4 waarden skoard troch Peter, Wichard en Gert Jan (penalty). Se wiene alletrije fan heech nivo, meldt ús korrespondint.

De hân fan Hans

Net dat ien fan de wepmasters der ferstân fan hat, mar it liket in moaie breuk of is ‘ie allinnich mar út it potsje?

Frijwilligers

Sjoch dit fyn ik no ris in goeie foar al dy super frywilligers!!!!
Groet Gida

SDS-sjaal

De super SDS sjaal is wer te krijen. Foar 12 euro is hy te keap.

Ôfslúten keatsseizoen
Nije wike freed wurdt it keatsseizoen ôfslúten yn Kafé Bergsma yn Easterein. Eltsenien dy dit mei harren fiere wol is wolkom:Harsens derby(1335)
Dat is in knappe redding!