Weppers tiisdei 15-6

Stân SDS WK League (11 wedstr.)
14 juni 2010
Jeugdcoördinatoren en gidsen 2014-2015
15 juni 2010

Yndieling jeugd 2010-2011
Hjoed kinne wij  de foarloapige yndieling fan de jeugd foar takem jier op de side pleatse. Wij freegje oandacht foar it berjocht dat wij krigen fan Ab Scheepvaart út namme fan de jeugdôfdieling.
Voor het nieuwe voetbalseizoen zijn de ‘voorlopige’ teamindelingen bekend. Voorlopig omdat nieuwe aan – en afmeldingen of andere niet voorziene omstandigheden nog enige wijziging tot gevolg kan hebben. Doel is steeds de jeugd zoveel als mogelijk aan voetballen toe te laten komen.
Er zijn reeds een aantal leiders en trainers voor het nieuwe seizoen ‘vastgelegd’, met anderen wordt nog ‘onderhandeld’ en voor enkele teams wordt hier nog naar gezocht. Binnenkort komt hierover nader bericht. Aanmelden als leider/trainer kan bij onderstaande coördinatoren. Deze kunnen ook worden benaderd bij vragen / opmerkingen betreffende hun categorie;
– Klaas Okkema, A en B junioren: 0515 – 333005,
ks.okkema@planet.nl
– Dirk de Jong, C – junioren: 06 – 1290 2100,
dirkdejong85@hotmail.com
– Tsjipke K. Okkema, D – pupillen incl. D4M: 06 – 1892 6720,
tsjipke18@hotmail.com
– Robert Hoekstra, E – pupillen: 0515 – 332290,
tineke-robert@hetnet.nl
– Anne Hallema, F – pupillen: 0515 – 332928,
annehallema@hetnet.nl (thans veel storing)

Foarloapige yndieling jeugd
De foarlopige yndieling kinne jim
hjir sjen.

Op de brommer?

Moandeitemiddei wie Jimbar iepen. Wiene alle supporters op de brommer?

De Treffer
De nije Treffer leit by de drukker. Yn dizze Treffer wurdt útgebreid werom sjoen op it ôfrûne seizoen. Om ’t der by Hanzedruk al wat drukkers op fakansje binne slagget it heechstwierskynlik net om de Treffer foar dit wykein al klear te hawwen. Hooplik slagget it al foar de Eastereiner Feesten.

Nei vv Jirnsum
Dirk de Jong giet fuort by SDS. Hy moat sneons wol gauris wurkje en dat falt min te kombineren mei it fuotbaljen op sneon. Dêrom sil hy no nei sneins-3e-Klasser vv Jirnsum wêr ’t hy ek al earder fersoarger west hat.

Wommelser Kampioenskip 14 juni 2010

Nei de knappe oerwinning fan ús freonen út Hollân moast der uteraard in WK plak fine. It WK waar dan ek troch de mearderheid knap ûnder ynfloed ferspiele. Wat foel der dizze edysje op?

– 17 man op it WK!

– Bram wol, sjoent syn “spul”, net op papier neamt wurde.

– Eeltsje Sikke spile as Eeltsje “Sek”ke

– Henk P. knap ferrotte fan binnen

– Arjan P.:  Koning Schwalbe

– Ek op it WK pakt Mark P. syn kaartsje mei

– Gerlof “Servet” Jan neutralisearje

– Redmer S. Yn de samba!

– Jacob Klaas H.  moat net mei 2 krat bier op yn de spits…mar ek net op it middenfjild of yn de ferdediging

– Hendrik de J. spile letterlik de stjerren fan de himel…gie der mar ris fuotbaljen!

– Hendrik E. whiplash fan kanonskûgel fan Sjoerd van B.

– Sjoerd van B. noch nea sa hurd sjitten.

– Jacob von W. hie mear bier-acties as loop-acties

– Willem W. moat krite!

– Ate Feike de B. ien yn wurd sublym

– Rudy D. stiif op de linkerflank..stiif..

– Sytze H. bertrokken bij elke bal die yn de sleat gie

– Erik Haitsma wurd ek neamd

Team Swart:
Jacob Klaas H., Eeltsje P., Henk P., Willem W., Ate Feike de B.,Bram van B., Sjoerd van B., Rudy D. en Hendrik E.
Team Tropysk gekleurd:
Sytze H., Erik H., Mark P., Servet, Hendrik de J.,Redmer S., Arjan P. en Jacob von W.

De wedstriid typearje har as in joalige bedoening wer der in protte minsken mei in protte bier yn de skonken stoenen. Dat fuotbalje mei bier op in hiele keunst is hat sich wol wer bewezen ôfrune WK.

Team Swart liet it bier earst fier nei de skonken sakje en kaam binnen in sucht en in skeet mei 3-0 efter. Nei wat groepsapplaudisearen fan team Swart pakten sei de trie wer goed op en makken flot 3-3.

Tiid foar de winnende goal wer de agresje einliks los bruts. Pittige oertredingen en lekker fysiek fuotbal soargen foar in wier spektakel op it fjild. It wie Team Swart die oan it langste ein luts en fia Willem de winnende goal makke.

It WK bestjoer wit fjirder te melden dat de skorsing(oanhâldend geseik op de arbitrage) fan Jaap T. derop sit en dat hij oankommende tongersdei wer welkom is. Derneist winsket it WK Bestjoer Pieter Greenfield in protte betterskip mei syn skouder, dit  is foaral soer omdat der op it punt stie syn debút te meitsjen op it skopfjild fan Wommels.

Kommende tongersdei is der wer in WK op it skopfjild fan Wommels. Sjoen de festiviteiten fan Wommels wurd fan eltsenien ferwachte in lytse fergoeding mei te nimmen foar in ferkwikkende fersnapering nei de tiid!

Hoogachtend,

Stat. Alg. Dir. H.K. Engbrenghof

Harsens derby (233)
Op dit WK mei der net flokt wurde tsjin de skiedsrjochters (wêr eins wol?). De bondscoach fan Ingelân, Fabio Capello, is it hjir hielendal mei iens. As spiler wie hy yn it ferline ek net ien dy ’t gau flokte tsjin de skeids: