Stân SDS WK League (11 wedstr.)

Weppers moandei 14-6
14 juni 2010
Weppers tiisdei 15-6
14 juni 2010

Syb Overal stiet noch altiten boppe-oan en ja, ien fan de wepmasters noch altiten stiif……….

Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Ita-Par
1 Syb Overal Easterein 55
2 Feike Jorritsma Easterein 50
3 Jelle Wiersma Wommels 50
4 Anke van Asselt Wommels 50
5 Lisanne Stenekes Easterein 50
6 Trienus de Jong Lollum 45
7 Aant Hofstra Wommels 45
8 Ate Feike de Boer Wommels 45
9 Jan Strikwerda Easterein 45
10 Bauke Dijkstra Easterein 40
11 Douwe Durk Reitsma Easterein 40
12 Paul Reitsma Wommels 40
13 Klaas-Bouke Faber Wommels 40
14 Bas van der Weij Easterein 40
15 Jan Simon Jelsma Easterein 40
16 Peter Sijbesma Easterein 40
17 Kees Adema Berlyn 35
18 Hessel Yntema Wommels 35
19 Tsjipke Okkema Wommels 35
20 Wilma Sjaarda Easterein 35
21 Tom & Pieter Wommels 35
22 Meinte Wesselius Wommels 35
23 Lolke Hofstra Wommels 35
24 Bote Strikwerda Spannum 35
25 Robert Sybesma Easterein 30
26 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 30
27 Jan Mulder Waaksens 30
28 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Stiens 30
29 Hammie Westra Wommels 30
30 Andrew Feijten Easterein 30
31 Jacob Plantinga Easterein 30
32 Seriette Strikwerda Spannum 30
33 Jan-Klaas Faber Wommels 25
34 Hendrik Eringa Spannum 25
35 Arjan Posthumus Wommels 25
36 Geartsje Klaversma Wommels 25
37 Immie Kamstra Hinnaard 25
38 Johan Delfsma Wommels 25
39 Martin Rienstra Wommels 25
40 Boudewijn Kramer Easterein 25
41 Hendrik de Jong Wommels 25
42 Anne Stenekes Wommels 25
43 Sytze Kooistra Wommels  25
44 Jeroen Brouwer Wommels 25
45 Bauke Jan Plantinga Easterein 25
46 Sjoerd van Beem Wommels 25
47 Foeke Reitsma Easterein 20
48 Ids de Boer Grins 20
49 De Sippenserboys
(fam. De Hoop)
Wommels 20
50 Jan-Thomas Faber Wommels 20
51 Ruurd Boorsma Ljouwert 20
52 Jesse Noordmans Spannum 20
53 Igor Kalinowski Wommels 20
54 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 20
55 Klaas Dijkstra Ljouwert 20
56 Jacob van Wieren Wommels 20
57 Pieter Kamstra Easterein 20
58 Jaap Toering Wommels 20
59 Esther Hoitenga Wommels 15
60 Gearard Posthumus Heerenveen 15
61 Rixt/Reino Wommels 15
62 Jan Stenekes Easterein 15
63 Willem Wijnia Wommels 10