Jeugdcoördinatoren en gidsen 2014-2015

Weppers tiisdei 15-6
14 juni 2010
SDS WK-League (14 wedstr.)
15 juni 2010

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS:

Durk Okkema (0515-333005)  Foarsitter
Jan-Rinse Blanksma (06-53803817) Skriuwer
Boudewijn Kramer
 Coördinator A- en B-junioren 
Akke-Rixt Zysling
 Coördinator C-junioren
Theo Postma en Ferry Korbach Coördinator D-pupillen

Folkert-Rients Vellinga Coördinator E-pupillen

Tsjipke Okkema (06-18296720) Coördinator F-pupillen

Jeugdgids
Hjir de nijste jeugdgids (fersje 2013).

Foar de leiders-trainers
Hjir kinne jim de trainers-leidersgids(fersje 2010) fine.