Evenementen in november 2022

Keninginneweppers
29 april 2012
Weppers woansdei 2-5
1 mei 2012

SDS 1
Op tiisdei en op tongersdei wurdt der om 19.00 oere traind op it haadfjild. (gjin grap)

SDS 3
Der binne jûn te folle fan it tredde dy’t mei it twadde dogge, dêrom is der gjin trainen. Tongersdei wer los meielkoar.

SDS 2
Spilet jûn tsjin Heerenveense Boys 2. Seleksje stiet bij Keninginneweppers.

Gjin trainen
A1 heeft vanavond geen training i.v.m. voetbalwedstrijd Heerenveense Boys 2 – SDS 2.
Met vriendelijke groet,
Jaap de Blaauw

C1
De rest van het seizoen traint C1 van 19.00 tot 20.00 achter de sporthal.
RBT

MFT iepene

Freed it it MFT iepene en wa’t mear witte wol oer de mooglikheden hjirfan kin
hjir sjen.

Twadde klasse I
Jûn is der in ynhelwedstriid yn de twadde klasse I. Minnertsgea moat ynhelje tsjin BCV (yn Burgum).

Harsens derby (751)
Altiten handich as der ek skiedsrjochters op de tribune sitte……….
Letter miskien mear!