Keninginneweppers

Weppers snein 29-4
28 april 2012
Weppers tiisdei 1-5
30 april 2012

Traine
De rest van het seizoen, trainen de b /c selektie en a junioren om 20.00 achter de sporthal. 
johan

Ferslach SDS 1
De doelpuntenmakkers fan SDS 1 fan ôfrûne sneon hawwe en it útgebreide ferslach is te lêzen op de webside fan VVI (klik
hjir).

Ynhelwedstryd: Heerenveense Boys 2- SDS 2
Tiisdei mei SDS 2 nei Hearefean ta om de wedstryd fan ôfrûne sneon yn te heljen tsjin Heerenveense Boys 2. De wedstryd begjint om 19.00. SDS 2 fertrekt om 17.45.
Seleksje SDS 2: Thor, Jan-Simon, Anne, Arjen, Jort, Sytse, Robert, Gerrit, Hendrik de Jong, Ayanle, Redmer, Jan-Friso en
Wytse.
Afwezig: Jelte-P.,
Bauke en Willem

Jierdeis
Sneon wiene jierdei Jitske Plantinga (sij skoarde net op  op har 19-de), Sjors Boschma (10 jier) en Jurjen Tacoma (13).  Snein hie Stefan Klaasens syn jierdei. Hij is 15 wurden. Allegear fan herte lokwinske.


Harsens derby (750)
Dy bal rekke Henry alderaardichst, mar de kornerflagge miskien noch wol better: