Weppers sneon 31-7

Weppers freed 30-7
29 juli 2010
Weppers moandei 2-8
1 augustus 2010

Sytsma’s by SC Heerenveen
Tongersdei binne Pieter en Jan Sytsma mei buorjonge Mark Postma efkes op de traing fan SC Heerenveen west. Dit levere moaie plaatsjes op, al liket (Ajax-man) Pieter al wat te laitsjen as in boerke mei pine yn ‘e …………
 
1 Jan, 2 Jans


Pieter, Mika Vayrynen en Jan.

WK 29 juli 2010
Nei in tiid fan ôfwesichheit fanwege WK saken yn it butenlân kin der hjoed
wer in ferslach skreaun wurde.
In protte minsken op dizze edysje fan it WK, eins sa as de lêste pear kearen. Mar leafst 10 tsjin 10! De minsken hawwe de WK smaak goed te pakken en eltsenien wol natuurlijk topfit wêse foar de grande finale!
Wat foel der dizze edysje fan it WK op?
– Henk lit sich tsjinwurrich op de bal falle as der tinkt dat it in oertreding is
– Mark: “ik kin net stil stean dus kin der neat oan dwaan as ik bij die op de teannen stean….”
– Melo en Materazzi bliikt succesformule yn de defensje
– Erik sil, troch oanhâldende wurchens,  op kosten fan it WK bloedprikke by it MCL
– In pass oer 70 meter hat bij Ate F. de B. in heger slagjenpercentage dan ien oer 7 meter
– Servet as in servet
– Hendrik de J. is wolris langsamer west, mar ek sneller..tsja.
– Foar de rest foel der nog in protte op allenig troch it feit dat it fjild mar grutter en grutter makke wurd komt net mear alles ten oren!
Team Swart/Blauw:
Willem, Jaap, Erik, Jacob K., Hendrik E., Jildert, Servet, Redmer, Jacob von W., Ate F. de B.
Team Bonte koe:
Henk, Mark, Hendrik de J.,Arjan, Bote, Eeltsje Sikke, Martin, Elger, Teade de B. Sytse H.
Der kin net oars stelt wurde dat dit WK in pittige rantsje hie. Der waar op it skerpst fan de snede fuotballe en dat sjoche we natuurlijk it leafst. De teams wiene goed ûtbalanseart wat fan beide kanten goed fuotbal brocht.
Team Swart mei pur sang spitsen en pur sang ferdedigers hie soms moeite om elkoar te berikken.. gelukkig beschikte de ferdediging fan team swart oer in
perfecte lange bal! Team bonte koe hie mei harren snelle spitsen protte counterpotensje en sa makken hjir dan gretig gebrûk fan. Nei reguliere spieltiid wie it 4-3 foar team Bonte Koe, mar sa as altyd is it winnende goal die bepaald wie der mei de glorie nei hûs giet.
Nei snel tikwurk foaryn tusken de sealfuotballers fan team swart wie it Willem W. die op in goede manier syn pantoffel tsjin de bal sette wertroch de euforie wer los koe barste! It contrast tusken de euforie en de teleurstelling is dan ek altyd gigantisch op san WK.
Moandei is der wer in WK, dizze wurd ferspile om 8 oere op it skopfjild fan Wommels. Minsken die nog mei wolle nei it WK BOOTCAMP mutte harren foar 1 augustus opjaan fia it email adres:
wkbestjoer@hotmail.com Der binne al minsken die no al gjin each mear ticht doche richting de WK finale..
Hoogachtend
Alg. Stat. Dir. H.K. Engbrenghof

Harsens derby (262)
El Hamdaoui komt nei Ajax. Net in gekke spits tochten wy sa nêst Suarez. Tsjalling Sikma hie leaver Berbatov nêst Suarez yn de spits sjoen. Dêr kinne wy dan ek wol wer ynkomme: