Weppers snein 16-3

Ut-en ferslaggen 15-3
13 maart 2014
Weppers moandei 17-3
16 maart 2014

Keeperstrainen
It keeperstrainen begjint kommende freed wer om 19.00
Marco


Muzyk

De FNP wie op ferkiezingstoernee en it orkest wat se bij harren hiene, fleure de boel op de Skoalleseize efkes op, doe’t de froulju oan it fuotbaljen wiene.

Pupillen


De twa pupillen fan de wike Sije van der Schaar en Thomas Oane Nijdam sochten Wytze Lanting en Elger Turksma út foar de foto.

Folksliet

Foar de pot SDS 1 – Workum 1 spilen de Koudumer Hofkesjongers it Fryske folksliet. Der waard flink meisongen en wij hearden de Fean fans boppe alles út

SDS 5
SDS 5 wie juster yn Aldegea en dêr binne se binnen de fuotbalklup tige aktyf op de webside en twitter. Wij koene de wedstriid streekrjocht folchje en wij kinne no noch efkes nei de
foto’s sjen.

Harsens derby(1230)
Hjirby alfêst de beste goal fan 2014: