Weppers moandei 17-3

Weppers snein 16-3
16 maart 2014
Weppers tiisdei 18-3
18 maart 2014

Iepenloftspul Jorwert
Ek dit jier dogge der wer wat SDS’ers mei oan it Iepenloftspul fan Jorwert. Sa binne yn elts gefal Skelte Anema en Sjoerd van Beem wer fan de partij(klik
hjir).

Seal
De sealfuotballers fan SDS 1 meie dizze wike op tiisdeitejûn los. Sy spylje moarntejûn yn Boalsert om 20.25 tsjin SC Bolsward 2.

SDS E3
SDS E3 traint fannemiddei om 16.00 ynstee fan 18.00.

Nochris pupillen

Sije van der Schaar mei Wytze


Thomas Oane Nijdam mei Elger

Wêr is myn lens

Ype Tiemersma op knibbels yn Aldegea, hij wie syn lins kwyt. It wie lestich sykjen yn it gers…… sûnder lins.

Harsens derby(1231)
Hjir noch efkes de beste redding fan 2013: