Weppers snein 14-4

Utslaggen sneon 13-4
13 april 2013
Weppers moandei 15-4
14 april 2013

Aan de leden van SDS
Het lijkt mij verstandig dat het bestuur de SDS leden informeert omtrent de vorderingen van het 3de veld.
Afgelopen donderdag is er een delegatie van de Skoalleseize, KF en SDS bij de gemeente geweest omtrent de problematiek van de velden in Easterein.
In een gesprek met wethouder Willemsma en ambtenaar van Dijk hebben wij onze plannen toegelicht omtrent de uitbreiding en realisatie van een 3de speelveld in Easterein.
Wat hebben wij gepresenteerd;
Aanleg kunstgrasveld huidig A veld voor de kantine, aanpassing B veld om een groter kaatsveld te creëren omdat het A veld voor KF komt te vervallen en als laatste het trainingsveld (achter de sporthal) uit te breiden naar een volwaardig grasveld. En tot slot renovatie van de kleedaangelegenheden.
Willemsma gaf aan dat de problematiek van de velden in Easterein bekend is bij de gemeente maar gaf tegelijk ook aan dat de gemeente moet bezuinigen en niet voldoende geld heeft om een en ander te financieren.
In de maand april zal B&W met de afdeling financiën uit zoeken wat mogelijk is en op 6 mei krijgen wij de gelegenheid om in het zogenaamde rûntepetear de plannen nader toe te lichten aan de politiek. Op 27 mei wordt de voorjaarsnota in de gemeenteraad behandeld waarin dit naar wij hopen in wordt opgenomen.
Gisteren is er vanuit de gemeente contact geweest met Skoalleseize om de plannen nog nader toe te lichten en in een tijdsplan aan te geven met daarbij een financieringsplan van onze kant. Komende weken is er nog overleg met de Skoalleseize en bereiden wij ons voor op de inspraakmogelijkheid van 6 mei. Zodra er weer nieuws is laat ik weer wat van mij horen.
Douwe D Reitsma
Voorzitter SDS

Pupillen fan de wike

Wytze Lanting steunt hjir op it skouder fan Ruben Fennema, neidat hij der mei in flinke kûtblessure útmoast en hast net troch de knibbels koe.


De populariteit fan Ewout de Boer begjint hieltyd dúdliker te wurden. Ek Wout Kamstra woe mei de man op oranje skuon op de foto.

SDS 1
Kommende tiisdeitejûn is der wer in kâns foar SDS om ONT op de ranglist foarbij te gean. CVVO 1 komt op besite. Sij wûnen juster mei mar leafst 8-1 fan dat selde ONT. De wedstriid begjint om 19.00 oere.

Net spile
Wij hawwe begrepen dat de wedstriid SDS MC1 – Mulier MC1 net spile is juster.
Dizze foto en dizze foto en dizze foto sille dan ek fan in eardere datum west hawwe.

Pieter
At der ien koach bekôf en heas is nei in wedstriid is it Pieter Veenje wol. Hij tocht juster dat der de froulju (VR1) nei in 3-2 oerwinning rôp, mar it waard 3-3. Wêr’t de froulju it ferfelend fûnen, hie Pieter echt it smoar yn. Wij makken wat
foto’s fan dizze fanatike koach.

Dropkes

De jeugd fan SDS giet er dizze wike op ût om dropkes te ferkeapjen.
De F-kes en E’s gean yn eigen doarp en de D’s en C’s gean nei de omlizzende doarpen ta
Zet ‘m op jongens en famkes!!!

Dûnsje
Mochten jim fan dûnsjen hâlde en dan hawwe wij net oer dat “ritmysk meibewegemeidemuzyk” mar dan ha wij it oer oer de fokstrot, de wals of de tsjatsjatsja, dan kinne jim hjoed fanôf 16.00 oere telâne yn it Dielshûs. Mei muzyk fan stimmingsorkesten op de dei
fan de nostalgy moat dat slagje.

Fuotbal sjen
Fansels is it hjoed hartstikke moai waar en kinne je moai mei de frou in ein te kuierjen of te fytsen, mar fansels al foar 16.30 thús wêze om PSV – Ajax te sjen. Foar wa ’t it thús net sjen kin(of mei) is de Jimbar ek iepen fanôf 16.00. Dit is foar sawol Ajax-, PSV as “neutrale” taskôgers.

Harsens derby(1003)
Op dizze spesjale dei fansels in klassiker út PSV – Ajax fan 2007. Wat de wepmaster sûnder burd betreft mei it hjoed wol wer sa gean: