Evenementen in december 2022

Ut-en ferslaggen 12-5
10 mei 2012
Weppers moandei 14-5
14 mei 2012

SDS 1
Moandei 19.00 oere trainen
Woansdei 19.00 oere trainen
Gr.
Marco

Programma dizze wike
Der steane in oantal troch de wykse wedstriden pland. Je witte fansels nea at it allegear trochgiet mar dit is de stân fan saken no.
15-5 17.55 SDS C2 – SDS D1  (oefenje)
15-5 19.00 SDS C1 – Nijland C1
15-5 19.00 Mulier A 1 – SDS A1
16-5 19.30 SDS 5 – Blija 2
16-5 19.30 SDS B1 – YVC B1

Jierdei
Wytze Lanting hat hjoed syn jierdei hij wurdt 21 jier en fan herte lokwinske.

Ien
Twa jier lyn rêde SDS 1 it yn de twadde klasse troch 1 punt. Ferline jier wie it ferskil 1 doelpunt mar dit jier duorre de kompetysje 1 minút te lang…

Terreinfeint

Sneontemoarn is der altiten hiel wat talint efter de kantine. Wedstriden fan de jongste jeugd bijgelyks. Dit jonkje is noch wat te jong om te fuotbaljen mar hat wol talint: as terreinmaster mei as spesjaliteit flaggen opromje