Ut-en ferslaggen 12-5

Weppers freed 11-5
10 mei 2012
Weppers snein 13-5
13 mei 2012

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700

    útslach
9:00 SDS E3 – OudegaHJSC E4  1-5
9:00 SDS E4 – JV Bolsward E7  2-1
9:00 SDS F5 – JV Bolsward F10  1-5
10:00 SDS F2 – Renado/VVI F1  0-8
10:00 SDS F6 – Udiros F3  0-12
10:30 SDS B1 – Renado/VVI B1  1-4
11:00 SDS E5 – NOK E2G 1-4
11:00 SDS D4 – Berlikum SC MD1  8-0
12:15 SDS DA2 – Robur DA1  2-5
12:30 SDS 4 – Delfstrahuizen 4  1-2
14:30 SDS DA1 – Mulier DA1  1-8
14:30 SDS 5 – Beetgum 2  g.n.t.
10:30 FVC D2 – SDS D2  4-2
9:00 Scharnegoutum’70 E2 – SDS E2  0-1
9:00 JV Bolsward F5M – SDS F3  1-2
9:00 CVVO F8 – SDS F4  5-1
9:30 Mulier C1 – SDS C1  g.n.t
9:30 DWP F1 – SDS F1  5-2
10:45 LSC 1890 E2 – SDS E1  3-1
11:00 Oeverzwaluwen A1 – SDS A1  g.n.t.
12:00 Heeg C2 – SDS C2  2-13
12:10 Joure SC D5 – SDS D3  3-4
14:30 Fean’58 1 – SDS 1  2-1

g.n.t.= Giet net troch (om wat foar onnoazele reden dan ek……)

’t Fean ’58 1- SDS 1
Neffens in twitter: It fean 58 ontloopt na competitie door 2-1 overwinning op sds!! 92e minuut maakt fean 2-1.grens vlagt, scheids keurt goed!#terechtoverigens
Troch de resultaten yn de twadde klasse degradeare Be Quick Dokkum en Berlikum. Neikompetysje is der foar Minnertsgea en SDS. Kampioen is Balk wurden.

Neikompetysje
Wy binne efkes oan it sykjen west en neffens ús is it sa dat SDS 1 nije wike sneon thús moat en tiisdei 22 maaie út moat tsjin de winner fan de 1e Perioade yn de 3e-Klasse A moat. Dat soe CVVO wêze, mar dy is kampioen wurden. Neffens ús is de periode dan nei Mulier gien en hawwe wy sneon 19 maaie SDS 1 tsjin ús freonen fan Mulier.
Yn de twadde ronde soe SDS of Mulier dan tsjin Makkum 1 of Dokkum 1 moatte. Wa ’t hjir nei 2 wedstriden de winner fan is sit folgend jier yn de 2e-Klasse.
De 2e ronde wurdt spile op sneon 26 maaie en sneon 2 juny.

SDS 4 – Delfstrahuizen 4    2-1
Doelpunt fan superspits Doede Sijszeling.

SDS Da1 – Mulier Da 1     1-8
Een wedstriid die letter begijnt  omdat de skiedsrjochter der net op tiid wie , auke eringa hat de wedsrtiid utein setten en jan bouke hat it ôfmakke .
hat dit infloed hân op de spilers fân sds we sille it net wiitte .
mar in els gefal de verhouding wiene de eerst helt geliik ,betiiden sels it better spul ik wie net ûntefreden mar it slache net om te scoren.
dan de twadde helte ,mulier makke fia een hensbal een goal mar die wurre net telt omdat wietse fopma de flage omheech stuts foar hens .
doe kriigen wij een penelty ,amarins achter de de bal mar it slache har net om de bal er in te krijen dat wie ferekkte jammer want dan hie it hiel oars rinne kint.
dernei begoun mulier oan de rinnende bân te scoren ,ik mat wol sizze der wie ek een protte gelok bij .
tarina har inset wie om se derût te halden slache net altiid.
mar troch een prachtige foarset fan neeltje koe manon er noch ien in krije wer troch de einstan .
jim ha de utslach lezze kint op de sds side
 
pieter

SDS Da2 – Robur Da 1   2-5
Doelpunten fan Joutsen Okkema en Susan Altenburg.

SDS F6 – Udiros F3
F6 hie Udiros hjoed op besite. Foariche kear hiene we mar krekt ferlern dus de ferwachtingen wiene heech. Mar… F6 hie net in goeie dei. It wie as hiene de benjamins fan SDS de sliep noch net út. In “donkerspeech” yn it skoft holp ek al net. Keepers Jorrit en Ruben diene harren best om de ballen tsjin te halden mar it ein resultaat wie 0-12. In wedstriid om gau te ferjitten. De coaches ha de mannen nei de wedstriid under de kâlde douche setten mar de bikkels hiene der de measte wille om.
Tiede