Evenementen in december 2022

Weppers snein 27-9
26 september 2009
Weppers tiisdei 29-9
28 september 2009

Doe God ferdwûn út Jorwert
De measten fan jim kinne it boek fan Geert Mak “doe’t God ferdwûn út Jorwert” wol. De teloargong fan it plattelân wurdt meiomskreaun yn dit boek.  Neffens Appie Posthumus is it yn Lollum al net oars as Jorwert. Mar it hat dêr in oare reden of oanlieding : “Doe’t Appie ferdwûn út Lollum……. “

49 doelpunten
De senioren en de Da1 en Da2 hawwe oan no ta 49 kear skoard dit seizoen yn de kompetysje. Jim kinne
hjir sjen, hoe’t it der krekt foarstiet.

Nije Treffer
It sjit alwer aardich op en dan komt de nije Treffer út. Hawwe jim noch in stikje wat deryn moat, mail dat dan foar freed nei
DeTreffer@vv-sds.nl.

Messi
Wat hie Messi dit wykein wer in prachtige dribble yn hûs: