Evenementen in december 2022

Weppers snein 25-1
25 januari 2009
Weppers tiisdei 27-1
26 januari 2009

Ôflast
De training fan SDS A1 is krekt troch Lody ôflast, moandei 26-1-2009. De tastân fan it fjild lit it net ta om feilich te trainen.
Foar woansdei moatte de jonges fuotbal-, rin- en sealskuon meinimme…
Klaas P.


Nieuwe informatie uitje SDS 2
Het was de bedoeling om zaterdag 24-1 een bezoek te brengen aan Heerenveen, maar door te weinig communicatie richting de spelers en het te laat regelen van het uitje, waren er veel jongens die al wat anders hadden geregeld. Excuses hiervoor. 
Nu hebben wij het idee om zaterdag 31-1 met de hele 2de selectie, een bezoek brengen aan de Hajé flyers in Heerenveen. Maar voor we de wedstrijd gaan bekijken willen we met zijn allen nog even een hapje eten bij pizzeria Paolo in Heerenveen. Vertrek uit Easterein vindt plaats om 16.30 om dan om 17.00 een hapje te eten en dan begint de wedstrijd om 19.30. Dus na deze 1ste competitie wedstrijd tegen BCV, is het tijd voor wat ontspanning.
Wie nog niet heeft betaald, zou die het geld mee willen nemen naar één van de trainingen.
Wij hopen dat het alsnog een geslaagde dag zal worden. En het zou mooi wezen als het merendeel van de selectie mee kan!
Organisatie
Informatie:
Wat: Eten bij Pizzeria Paolo
Tijd: 17.30
Wat: Zaterdag 31-01-2009 Hajé Flyers – Pecoma Grizzlies
Tijd: 19.30
Vertrek: 16.30 Easterein
Afmeldingen: Graag melden bij Sytze of Eeltje
IS ER IEMAND DIE OP OF AANMERKINGEN HEEFT, MELD HET DAN EVEN…


Kick Off filmke
Wietze Zuidema fan Wommels ferraste ús snein noch mei in leuk filmke dat makke is fan de KickOff dei fan de jeugd. Yn 5 minuten in byld mei in soad aksje, in protte bern en de priiswinners.

Sealtraine
Ek dizze wike wer sealtrainen foar in oantal teams. Sjoch
hjir.

Lytse poppe
Johan Delfsma(SDS 4) en Joke hawwe in lytse poppe krigen. Ôfrûne sneon waard lytse Lieke berne. Fan herte lokwinske! Klik
hjir om harren ek lok te winskjen.

Het is maar goed dat er nu ook een Damesteam bij gekomen is.
Hier onze kleine meid.
Groet Johan,Joke
Anouk en Lieke


Fan herte lokwinske
Gerard van Asselt is hjoed jierdei. Hy is 27 jier wurden. Fan herte lokwinske! Klik
hjir om him ek lok te winskjen.
krimi.bmp

45 plus
De KNVB sjocht no ek yn dat it behâld fan de âlderen foar it fuotbal wichtich is. Spesjaal foar harren binne der aansens 45 + toernooien. De echte feteranen fan SDS kinne it seizoen dus noch wat ferlinge. Sjoch
hjir.

Traine
Dizze wike begjinne foar de measte jeugdteams de trainingen op it fjild wer. De lieders hawwe de spilers dêroer ynformearre.

Traine D2
Dinsdag 27 febr. begint de training voor D2 weer.
de tijd is niet verandert dus van 18.00 tot 19.00 uur.
donderdag 29 febr. is er GEEN trainen omdat we vrijdag 30 febr. in de zaal trainen van 17.00 tot 18.00 uur.
voor de zekerheid nog even de regeltjes m.b.t. het trainen en voetballen.
kun je niet trainen; afmelden bij Boudewijn.
kun je niet voetballen; afmelden bij een van de leiders.
wil je weten of het trainen doorgaat; kijk op de sds site, daar staat de laatste informatie vanaf een uur of 5 op te lezen op de dag van de training.
wil je weten of het voetballen doorgaat; kijk op de sds site of bel een van de leiders. 
tot dinsdag,
boudewijn.

Oprop
De trainingen fan C1 begjinne tongersdei, omdat der foar tiisdeis noch net in fêste trainer fûn is.
Wa fielt sich roppen om de trainingen van C1 op tiisdeis van 18 oere tot 19 oere op sich te nimmen?
Sjoch it yn it belang fan de jeugd.
Groetnis Dirk

Trainingstiden A1
Trainingstiiden mei yngong fan 26 jannewaris:
Moandei 20:30 21:
45
Woansdei 20:30 21:45

Kalkje
Dat it sneon yn Easterein trochgean koe, hie ta gefolch dat de linen ek noch kalkt wurde moasten op it lêste momint. Durk Okkema pakte de karre en gie ûnderweis lâns allegear linen. Harm Bergsma holp him dêrbij. Mar dit is fansels net de bedoeling. Durk docht oare dingen foar SDS en Harm is krekt stoppe.
Dus wurdt der noch altiten mei gong socht om ferfangers. It idee is dan ek dit op te pakken mei in ploechje minsken. Sadat je net altyd hoege. En wij hawwe begrepen dat wannear je tegearre binne it binnen twa oeren klear wêze kinne. Klaas Okkema, Willem Wijnia, Aant Hofstra dy hawwe harren al oanmelden om sa no en dan dit te dwaan. Mar der binne doch wol mear dy’t op freed efkes tiid hawwe om mei te dwaan? Kom op SDS-ers en meinamme de leden dy’t allinne mar fuotbalje, efkes kalkje dat is te learen. Meld jim oan op
info@vv-sds.nl.

Feyenoord
Feyenoord hat in prachtich kluplied; it “Hand in Hand Kameraden”. Supporters by Feyenoord – Willem II hienen in fariant betocht op in rigel út dit lied:
Wij
“Wij gaan winnen, maar wanneer is de vraag

Hakje
Foar in knap hakje hawwe wy wol wat romte oer op de webside. Hjir Fernando Torres yn de wedstryd foar de FA-Cup ôfrûne wykein tsjin stêdgenoat Everton. In plaatsje: