Evenementen in december 2022

Weppers snein 16-8
15 augustus 2009
Weppers tiisdei 18-8
17 augustus 2009

Traine A-seleksje
Wij krije fan Dick troch dat de moandei training net troch giet. Tiisdei wer gewoan melde yn Wommels om 19.00.

Jeugtrainen
In soad jeugdspilers (en harren âlders) binne benijd wannear’t sy wer traine moatte. Hjir kinne jim der alles oer lêze.

Programma dizze wike

20-8-2009 19:00 SDS A1 – Leeuwarden A1
21-8-2009 19:00 SDS C1 – Oeverzwaluwen C1
19-8-2009 19:00 SDS E1 – QVC E1
19-8-2009 19:00 SDS F1 – Oeverzwaluwen F1
De kommende wike binne der noch wat ynhelwedstriden foar de beker. It wurdt moai waar dus jûns mar efkes op de Skoalleseize sjen, tochten wij sa.

Programma’s SDS 1 oan’t en mei 6
Wy hawwe foar jim de programma’s foar it hiele seizoen fan SDS 1 oan ’t en mei 6 efkes op in rygje setten. Hjir kinne jim se besjen.

Op de foto
Nochris wize wij op fuotbalplaatsje-aksje en it meitsjen fan de fotos:
Omdat de American Base jeugdkeatspartij woensdag 19 augustus in Wommels wordt gespeeld gaan de teams nu op een andere dag op de foto. Het schema ziet er nu als volgt uit. Als je op de foto komt doen we dat in een voetbalbroekje en kousen en voetbalschoenen aan, dus de tijd die hier staat dan moet je al omgekleed zijn.
 
Woensdag 19 augustus
17.00 uur C2
17.20 uur C1
17.40 uur B1
18.00 uur D1
18.20 uur F1 en E1
18.40 uur D3
 
Donderdag 20 augustus
16.30 uur F3 en F4
17.00 uur F2 en E2
17.30 uur E3 en E4
18.00 uur A1
18.20 uur D2
18.40 uur Dames Junioren

Oer de foto’s
Dit giet ek noch efkes oer de foto’s:
Ook voor de voetbalplaatjes geldt dat er portretrecht is door op de foto te gaan geeft u ons (SDS NDC en Jumbo) het recht om deze foto te gebruiken voor promotieele doeleinden voor deze actie. Als er bezwaar is dan kan dat tot 30 augustus nog worden gemaakt. Dit portret wordt dan niet gebruikt U dienst dit dan schriftelijk bekend te maken met vermelding van naam speler en het team waar speler in speelt aan het bestuur van SDS:
P.a. E J Bruinsma
      De Singel 12
      8734HR Easterein
Brief voldoende frankeren en handtekening niet vergeten
De foto komt dan ook niet in het boek.

Coach van het jaar
By de Leauwarder Courant organisearje sy dit jier ek wer in “Coach van het jaar”. Johan Delfsma hat al efkes in subleague oanmakke foar SDS’ers nl; SDS Easterein. Je kinne je hjir ynskriuwe. 

Oanmerker

It ferhaal fan de frouljus PC fan ferline wike is goed besjoen troch René. Hij attendearde ús op de oanmerker dy’t op knibbels foar Afke Hylkema sit. En omdat jim witte dat de PC yn Weidum is, is it maklik te sjen.

Harsens derby (60)
Hjir hawwe de mannen yn it swart net hielendal de harsens derby hân. Of siet de bal dochs net?