Weppers moandei 17-10

Weppers snein 16-10
16 oktober 2011
In beskieden bijdrage fan SDS 5
16 oktober 2011

SDS 1
Maandag (vanavond) geen trainen.
Dinsdag trainen om 20.15 uur.

Iisfjild

Foar de langsliepers fan sneon noch efkes it byld fan sneontemoarn. Sa seach it der sneontemoarn út doe’t de E’tsjes om 9.00 begongen.

Wol in fjild mar ……
D3. Justermoarn om 8.30 gong de ploech nei Harns om dêr op de boat te stappen wêr’t om 12.30 de wedstriid, mei it sintsje derby, begjinne koe. Nei de boatreis en it ferfolch yn de taxi, kaam it stel oan, mar it wie wol ‘errug’ stil op en rûnom it fjild. In útstjearde boel om earlyk te wêzen….nei wat hin en wer gefreech die blyken dat de Terschellingers tochten dat de wedstriid net troch gean soe, wat de reden wie, dat kaam net boppe wetter…die reden sil wol yn’e waadsee bedarre wêze…want by SDS is niks bekend dy wiene der hielendal klear foar…De boat werom nei it fêste lân giet pas om 16.30, gelokkig is der in Terschellinger sa aardich om de kantine efkes iepen te dwaan foar SDS. Nei wat iten/drinken dan mar ff lekker traine mei syn allen, it fjild is fjirder leeg, dus alle romte en op it strân fuotbalje is natuurlijk ek wolris efkes leuk dus dat moast ek mar efkes wurde! Nije wike mar sjen wat sa’n ekstra training op Terschellinger grûn oplevert foar de jonges fan SDS D3…en wat in potsje fuotbal (âld tsjin jong) oplevert freechje we dizze wike mar net oan de trainer/begeleiders tinkt my…
Pieter en Janny Vellinga

Oprop
De Treffer is of wurdt de kommende dagen rûnbrocht. It docht bliken dat der meardere leden net goed op de rûnbringlist stiet. En dat komt omdat bij ferhúzing it nije adres net trochjûn wurdt. Sa komme bijgelyks de adressen fan Stenekes, Flisijn en Brouwer/van Asselt net foar op de list fan Wommels.
Graach bij feroarings it nije adres trochjaan oan
ledenadministraasje@vv-sds.nl

SDS 4
Wij fregen juster om reaksjes fan SDS 4 spilers nei it ferlies tsjin Top 3: Wij binne bliid mei de reaksjes fan Pytrik Hiemstra en Sytse Hibma:

Pytrik:
Na een dramatische start van SDS 4 kwamen we binnen 10 minuten achter te staan. De spelers stonden niet goed en er werd veel op elkaar gezeurd. Na de 0-1 werden we schepper en scoorden binnen 2 minuten de 1-1(Sytze hippy). We probeerden het balletje rond te spelen maar het lukte niet, ONT was beter en vele malen schepper dan ons, daarom werd het snel 1-2 en 1-3. In de rust waren er 4 wissels dus nieuwe ronden nieuwe kansen. In de tweede helft werd er iets beter gespeeld maar niet goed genoeg om te scoren. Met veel uitbundig publiek was het een leuke en sfeervolle tweede helft waarin TOp 3 nog wel 1 keer scoorde. Einduitslag 1-4!! man of the match Bram van beem omdat hij de gehele wedstrijd aanspeelbaar was! 

Sytse:
Undertekene hat in goal meipikt by sds4 tsjin top.

Dei fan de skiedsrjochter

It wie sneon de dei fan de skiedsrjochter. Sij krigen in blomke foar harren ynset. Jelle de Boer bijgelyks fluite sneontemoarn E1 en sneontemiddei SDS 3.