Weppers moandei 12-4

Keunstgersaksjes: û.o. biede op brânhout
12 april 2015
Te keap: SDS-lotten t.b.f. it keunstgers
13 april 2015

Opbringst Poiesz-aksje
De Poiesz-aksje hat SDS mar leafst €1103,- opbrocht! Eltsenien tige by tige foar alle ynspanningen!


Dropaksje


Jaarlijks houden wij als voetbalvereniging SDS een actie door en voor de jeugd om op deze manier toernooien, medailles, keepersdag, zaaltrainingen enz. te kunnen bekostigen. Hiervoor gaan wij deze week van maandag   13 april t/m vrijdag 17 april 2015 een geldinzamelings-actie houden.
We hebben de aanpak zo opgezet dat het voor iedereen die een steentje bijdraagt duidelijk en leuk is om mee te doen. Bovendien kost het weinig tijd, als iedereen tenminste meedoet, dus het is te overzien. We gaan  ingekochte snoeppakketjes verkopen. Deze pakketjes worden voor € 2,50 verkocht waarvan  € 1,50 ten goede komt aan onze vereniging.
We gaan op deze dagen (middag/avond) onze leden een huis aan huis actie laten doen. Een actiegroep is bezig om voor de leden een zo gunstig mogelijke taakverdeling te maken. De jongste kinderen zoveel mogelijk in eigen straat of dorp en de oudere jeugd in de overige dorpen binnen de gemeente Littenseradiel. De opbrengst zal zo snel mogelijk nadien bekend worden gemaakt.
We rekenen op hulp van de leiders/ouders/verzorgers om deze dagen samen met de kinderen tot een succes te maken en bij de ondersteuning om de pakketjes te verkopen. Als actiecomité zullen we de groepjes indelen en de leiders/ouders/verzorgers benaderen. 
Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er vragen zijn dan horen we dat graag!                                            
Rinske , Lize , Hieke, Christel, Tecla   

Aksjes
No ’t it net oars kin dat de dropaksje en de SDS-keunstgersaksje tagelyk is wurdt der in flink berop dien op de jeugdleden en harren âlders. SDS is him hjir tige bewust fan en hoopt dat wy it allegear mei ús allen oppakke opdat wy mei help fan de opbringsten in prachtich sportpark krije. Dêrneist sille wy seker noch wat foar de jeugdleden werom dwaan wat de muoite wurdich wêze sil. Wat dat wêze sil dat heare jim ynkoarten.


SDS 2 mei “ynhelje”
Om ’t it B-fjild binnenkoart al oer de kop giet kin der net folle mear fuotballe wurde. SDS 2 spilet dêrom op woansdeitejûn 22 april om 19.00 oere thús tsjin Heerenveense Boys 2. By de Feansters fuotballet ek âld-SDS’er Jelte-Pieter Dijkstra.

Bal yn ‘e beam

Wer ris wat oars as mei in ballefanger de bal út de feart helje, want bij SDS B1 moast er út de beam helle wurde.

Mini League

Ek sneon wie der wer in mini league. Foar de wedstriid wer efkes ynstruksjes Fan Robert en Arnout.

Aardich
Dochs aardich sa ’n foto fan de Tichelmannen fan sa ’n 3 jier werom yn it sjurt fan Gronitas, mar it sjurt fan SDS stie harren dochs better…….


John van Zweden yn it Dielshûs
johnvanzweden
Kommende freed is John van Zweden as sprekker te sjen en te hearen yn it Dielshûs yn Wommels. It begjint om 20.00 oere en de yntree is €12,50. Germ Stenekes docht de presintaasje.
John van Zweden wie supporter fan FC Den Haag en it Ingelske fuotbal en hie in behangsaak doe ’t him frege waard om €50.000,- yn Swansea City te stekken om ’t de klup op stjêren nei dea wie. Ynmiddels stiet de klup 8e yn de Premier League en is syn oandiel ynmiddels miljoenen wurdich (klik
hjir).

Harsens derby (1477)
Wat in goal dit wykein by Steenwijker Boys 2!