Evenementen in december 2022

Weppers moandei 12-4
12 april 2015
Weppers tiisdei 14-4
13 april 2015
SDS “ferkeapet” m2 keunstgers yn de foarm fan lotten. Dizze lotten koste €10,- per stik. Elk lot hat in nûmer en mei dit nûmer dogge je mei oan de SDS-lotterij op de grutte SDS-jûn op sneon 30 maaie.
De haadpriis is €3000,-, de 2e priis: €1500,-, de 3e priis €500,- en foar de rest binne der SDS-sjaals, SDS-trainingspakken en SDS-tassen te winnen.
De opbringst is bestimd foar de oanlis fan it nije keunstgersfjild yn de simmer fan 2016.
As jim de lotten besteld hawwe nimme wy sa gau as mooglik kontakt mei jo op.
    •