Evenementen in december 2022

Weppers – snein 9-3
8 maart 2008
Weppers tiisdei 11-3
10 maart 2008

Tas 101
Jan Stenekes zn tas staat op Walperterwei nr 2!
Hij heeft zaterdag de verkeerde tas bij mij uit de auto gepakt.
Hoop dat Jan dit zo gauw mogelijk oplost…en nee Jan,we gaan niet te bowlen!
 
Groeten D.D uit W.

Giet net troch
Dirk de Jong lit ús witte dat it trainen fan C1 jûn net trochgiet.

Fersliepe
Je heare it de lêste tiid hieltyd faker. Fuotballers (meast útrêsten mei Rolex horloazjes en mooglik ek Rolex wekkers) fersliepe harren op de wedstryd dei.
Soks kinne je net foarstelle en wij tinke dat it bij SDS net foarkomme sil. Hoewol, sneon temiddei om 13.30 oere stiet SDS 4 wol hiel lang te wachtsjen op Jeroen Luiten, dy’t út Boalsert komme moat. Ja krekt. Hij hie him fersliept!!!

Meagere skoare
5 seniorenalvetallen wiene sneon aktyf. De resultaten wiene net min. SDS 2 en SDS 3 winne en SDS 1, 4 en 5 spylje gelyk. En dat allegear mei 4 doelpunten. Sjoch foar de doelpuntenmakkers fan SDS dit seizoen
hjir.

De SuperF(roul)jes: teorieles yn Jimbar.

De superfrouljes hawwe ferline wike in tige learsume jûn hân. Sjoch hjir foar it nijsgjirrige ferslach

Yn Beetstersweach
Thomas van der Meer, dy’t rûn de krystdagen in earnstich ûngelok hie op de fyts, is op dit momint oan it revalidearen  yn Lyndensteijn yn Beetstersweach. Dat kinne wij lêze op dizze side.

Sportyf
Dit filmke is sneontemiddei net makke tidens de twadde helte fan SDS 2 – Genemuiden 4.

Maile fan berjochten kin nei dizze adressen.