Weppers tiisdei 11-3

Weppers moandei 10-3
9 maart 2008
Weppers woansdei 12-3
11 maart 2008

TRS
Mannen,
Jimme kinne fia de site wol in Sds Tassen Registraasje Systeem (TRS) opsette.
Liket my wol handich foar jonges as tas 38 en Jan Stenekes. 
Groetnis, Marco
Goed idee! Mail je tasnûmer nei info@vv-sds.nl!

Moaie aksje
Jim kinne SDS finansjeel stypje at jim it folgende goed lêze.
Uw stem is € 5 waard
Als lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland kunt u uw vereniging of stichting een financieel steuntje in de rug geven. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wie uw steun verdient. Wij doneren dan € 5 aan uw vereniging of stichting. U betaalt zelf dus niets.
Leden maken het verschil
U draagt uw vereniging of stichting een warm hart toe? Stuur dan een mail naar
communicatie@sneek-zwf.rabobank.nl. Noem in de mail uw vereniging of stichting en wij maken € 5 over.
Dank voor uw donatie.

Dus net fuortrinne bij de kompjoeter wei, mar gelyk in mailtsjes stjoere. Wij binne benijd hoe heech wij komme kinne as leden en freonen fan SDS.

SDS F1  versus CSC F2   uitslag: 1-1
Na het gelijke spel vorige week tegen RES, was nu CSC uit Stiens de tegenstander .
In de eerste helft gingen de tegenstanders er flink tegen aan waar SDS wat moeite mee had.  CSC kwam dan ook op een voorsprong. Door de goed draaiende verdediging en  de nodige reddingen van de doelman kon de schade beperkt blijven tot één doelpunt. De tweede helft nam SDS het heft in handen en begon meer druk uit te oefenen op de tegenstander. Na tien minuten spelen in de tweede helft scoorde Yward de gelijkmaker, met nog enkele kansen voor SDS bleef het uiteindelijk 1-1. Een prima resultaat wetende dat CSC herfstkampioen is met geen enkele tegendoelpunt!! Na deze wedstrijd behoort dit tot het verleden! 
Groetjes van Niels

Niel Hazewindus yn aksje!

Ferlern

Soms binne wij razend snel mei útslaggen. It is soms sa dat it al op de side stiet, foardat de spilers ûnder de brûs weikomme. Soms moatte wij der wat mear efteroan en soms heare wij neat.
Utslach freed 7 maart : Avanti 2 – SDS Futsal 1    12-0

Wa?
Yn de LC fan moandei stiet in wiidweidich ferslach fan de wedstryd SDS 1 – Oeverzwaluwen 1. At it allegear klopt witte wij net, mar dat “Tsjalling Haitsma van dichtbij net over schoot” liket ús raar.
It sil wol ien fan de Haitsma’s west ha.

Wêr thús!
Ype, Daan, Lolke en Willem binne werom út Liverpool. Sy litte witte in machtwykein hân te hawwen en dat der te min romte is om harren ferhaal op it ynternet kwyt te kinnen. Jim sille it binnenkoart(tongersdei?) allegear wol heare yn de kantine of miskien noch wolris lêze yn de Treffer.
Ien ding kinne wy wol fêst ferklappe. Lolke en Willem sieten boppe-yn de Spion-Kop en dêr wie dit de grutste hit. As jim goed heare dan heare je se.