Weppers mei seleksje SDS 1

Weppers woansdei 15-10
15 oktober 2014
Ut- en ferslaggen 18-10
17 oktober 2014

Jaske
Hoi!
Jalko hat ôfrûne woansdei syn SDS trainingsjaske (maat 128) ferjitten, hy is buten lizzen bleaun…
Hoe giet dat mei guod wat fûn wurdt? Is der iets as ‘gevonden voorwerpen’?
Groetnis Dieuwke.

SDS 1 – de Wâlde 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Bauke, Kristian, Jacob, Dirk, Hendrik, Wytze, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Teun, Tjeerd
Assistent skiedsrjochter:……….

Tagong fergees
De tagong foar de bekerwedstryd SDS 1 – De Wâlde 1 is moarn fergees. Wol is der foar 2 euries in programmaboekje te krijen wêrmei ’t je tagelyk meidogge oan de ferlotting. De prizen? Hiele lekkere dikke drûge woarsten fan Murk ’s Slagerij.

SDS A1 – FVC A1
Ek de A’s moatte foar de beker.
FVC is de tsjinstander. 
de selectie is ; Pieter S, Jurjen, Gerwin, Martijn, Remon, Wiebe, Foeke, Douwe, Bote, Jelle Jan, Almar, Lourens, Pieter de V. Flagger ; Klaas O.
oanwezig 11.10.  oanfang 12.00 

Keunstgêrs
Op moandei 27 oktober is der om 19.30 wer in rûnpetear yn it gemeentehûs oer ûnder oare it mooglike keunstgêrsfjild yn Easterein. Jim kinne der hjir oer lêze.

Programma sneon 18-10
It programma foar moarn sjocht der
sa út. Der binne neist wat ynhelwedstriden mar leafst 7 bekerwedstriden. En der is sels in oefenwedstriid bij.

Standen
Moarn binne der hast allegear bekerwedstriden, mar miskien fine jim it wol aardich om de standen fan alle SDS-teams efkes te besjen. Dat kin hjir.

Alderaardichst
View image on Twitter

Harsens derby(1356)
Alderaardichst goaltsje!

Letter mear!