Weppers freed 4-4

Programma 5-4
3 april 2014
Út- en ferslagen sneon 5-4
5 april 2014

Seleksjes
Jim kinne de seleksjes foar moarn hjir wer op de side fine. It giet dan om SDS 3 , 4, en 5 en A1

It programma
It programma fan sneon kinne jim altiten op de foarside sjen en no ek hjir.
Foar SDS 1 is der net in wedstriid. Sij spylje tiisdeitejûn thús om 18.00 oere tsjin Delfstrahuizen. Dit fanwege tryste famyljeomstannicheden bij ien fan de spilers fan Delfstrahuizen.

Selbst Fußball
Auch heute Abend wird es reichlich Gelegenheit sein, um einen Ball (und keinen männlichen flach) die sich auf die ausgetrocknete Wiese Skoalleseize nehmen. Alle von euch, aus Wommels, Easterein, Hinnaard und itens sind wieder willkommen. Aushändigung der Lätzchen werden von der Person, die am nächs
ten an den 40 Jahren getätigt werden. Beginnt um 19.30 Uhr.
Herzliche Grüße aus Berlin.

Wêr in lyts man grut yn is!
Soms hast fan dy sneonen dat it slim is om skiedsrjochters te finen. Dit hat in reden, mar komt foar in grut part om’t soad persoanen by SDS dûbel funksjes hawwe. Hja bin dan bygelyks lieder by de jongerein, mar fluitsje dan ek noch in wedstryd. Dêrby kin de planning fan guon minsken wol ris ungelokkig útkomme as sy as lieder út moatte spielje en omtrint tagelyk yn Easterein in wedstrydsje moatte fluitsje. Gelokkich is SDS fleksibel, en op it momint dat Auke en Friso tinke, dit komt net goed, stiet der wer immen op dy’t de sneon rêd. Sjoen it 5de noch gjin skiedsrjochter hie, bied de lieder fan it 5de spontaan oan de MC2 te fluitsjen, en kin de frij kommen skiedsrjochter troch skowe nei it 5de.
Yn dit gefal is de grutte man in lytse; Harm Dijkstra.

Harsens derby(1244)
In echte âlderwetse “scrimmage”: