Út- en ferslagen sneon 5-4

Weppers freed 4-4
4 april 2014
Weppers snein 6-4
6 april 2014

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers (ek SDS 4), bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700.
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!


Tiid Wedstryd Útslach
08:30 SDS E2 – TOP’63 E1  5-5
08:30 SDS E3 – LSC 1890 E10  10-0
09:00 SDS D3 – Oosterlittens D3  7-1
09:40 SDS F1 – Makkum F1  8-3
09:40 SDS MC2 – Zeerobben MC1  6-0
10:40 SDS F3G – Heeg F2  1-8
11:45 SDS D2 – Franeker SC D3  4-0
12:00 SDS A1 – Aengwirden A1  1-0
13:10 SDS 5 – Walde De 3  5-1
14:30 SDS 1 – Delfstrahuizen 1  g.n.t.
15:05 SDS 4 – Bolsward 3  0-4
11:15 MINI LEAGUE F Pupillen  
08:50 Leeuwarder Zwaluwen D4 – SDS D4  4-0
09:00 Bolsward E2 – SDS E1  9-0
09:00 Oosterlittens E3 – SDS E4  2-4
09:00 Workum F4 – SDS F2  9-0
09:00 SC Berlikum VR2 – SDS VR1  4-3
11:15 Annaparochie St. C2 – SDS C2  9-0
11:30 Blauw Wit ’34 D3 – SDS D1  0-0
12:00 SWZ C2 – SDS C1  2-1
12:10 Bolsward F7 – SDS F4  0-6
12:15 Franeker SC B2 – SDS B1  
14:45 Blauw Wit ’34 3 – SDS 3  7-0


Ferslagen:

SDS A1 – Aengwirden A1
Vandaag moesten we tegen de nr 3 aantreden, op papier een lastige tegenstander, immers in Tjallebert was het een harde, moeilijke partij, die we met 4-5 wonnen.
Het begin was al gelijk lastig, Aengwirden  kreeg een paar kleine kansjes en wij stelde daar niet veel tegenover.
Achterin wordt bij ons al weken goed gevoetbald, middenveld en voorin komt langzaam weer wat in vorm, maar de afronding is soms wat knullig en soms wat ongelukkig.
Ook vandaag weer, na een kwartier spelen kregen we het redelijk onder controle, al blijft de tweede bal lastig te controleren, waardoor het allemaal erg rommelig oogt.
De inzet is er wel degelijk, het mooie, goede voetbal is even weg.
Na 25 min kwamen we toch op voorsprong, via Almar kwam de bal bij de hard werkende Jurjen terecht, die Pieter de V bereikte en die ronde prachtig af, een goede, mooie goal.
Er waren de eerste helft nog een aantal dikke kansen voor ons, maar de ruststand was 1-0.
De tweede helft begon redelijk, we kregen een aantal dikke mogelijkheden maar onze spitsen slaagde er niet in de bevrijdende 2e goal te maken.
Aengwirden begon steeds “harder” te spelen, totdat er 1 met geel 10 min naar de kant moest, maar zelfs toen lukte het ons niet om de tweede te maken.

Wat dan vaak gebeurd is dat de tegenstander dan uit het niets een goal maakt, maar gelukkig voor ons gebeurde dat niet.
Een harde wedstrijd, veel kansen gecreëerd, 1 doelpunt gemaakt, 0 tegen, kortom, achterin staat het als een huis, voorin moet de afronding beter, maar daar gaan we komende weken aan werken.
Mannen, de inzet was perfect, hard gewerkt en 3 punten binnen.
Volgende week nieuwe kansen….. 
Boudewijn. 


Blauw Wit ’34 D3 – SDS D1
Blauw Wit en SDS maakten er vanmorgen een mooie pot voetbal van. Het veldspel was van beide goed. De kansen waren mooi, maar niet talrijk. Iedereen knokte voor wat hij of zij waard was en zo bleef de stand in evenwicht. Hendrik was absoluut man of the match met een paar stylistisch perfecte acties. Maar ook de achterhoede verdiende vandaag een groot compliment. Laas wordt elke week beter met zijn lange pass, Sander coacht steeds beter, Jopie bikkelt waar het moet en kan en Dirk is top in de opbouw. Mark was op het midden top, met een knappe actie waaruit hij bijna scoorde.
Steven was wat minder fortuinlijk op zijn slof en een oude voetbalschoen. Ik geloof dat de sportzaak in Bolsward vanmiddag nog, goede zaken gaat doen…
Kortom, ondanks het gemis van Wessel en Aiso, een dikke pluim voor D1 en een terechte uitslag.
Wat er in de KNVB-computer voor stand komt is een dik vraagteken,de server was in ieder geval in Leeuwarden erg overbelast,dat belooft wat de komende digitale invulweken!
Tjerk

SDS D2    Frentsjer D3 

De kompetysje wer ’t SDS D2 yn spylet, stiet it allegeare hiel ticht by elkoar. Foar dizze wedstryd stiene der fjouwer ploechen boppe oan mei like folle punten. It wie dus tige wichtig om hjoed te winnen. Om 11.15u hiene we ofpraat yn ‘e box. De “warming-up” gie prima, dus fol fertrouwen gie de striid los. It wiene wer hiele grutte jongens by Frentsjer. Mar SDS liet it baltsje moai run gean, sadat we de fysieke duels net safolle oan hoechden te gean. Mei goed fuotbal waard gelyk de oanfal socht en it wie al nei 5 minuten 1 – 0 troch in goal fan Stan. Einliks kaam Frentsjer der hielendal net oan te pas. Mei “regisseur” Luka sintraal yn ‘e midden waard de iene nei de oare moaie oanfal opsetten. Ruerd syn direkte tsjinstanner wie wol twa koppen grutter as him. Mar fuotbaljend en sels yn ‘e duels wie Ruerd fierwei de beste. Troch it goeie middenfjild en it goed oansluten fan de ferdediging kamen der in soad kansen. Dochs waard it pas yn ‘e 25e minut 2 – 0, troch in goal fan Tjitse. De twadde helte wie gelyk oan ‘e earste helte. SDS yn ‘e oanfal en Frentsjer koe einliks allinich mar tsjinhalde. De keeper fan Frentsjer koe net foarkomme dat Tjitse noch 2x scoorde en de einstan opskroefde nei 4 – 0. Sjoen it oantal kansen, hie de utslach einliks grutter weze moatten.  Mar undanks dat wer in moaie en goeie pot fuotbal.

Nye wike spylje we yn Ljouwert tsjin de Sweltsjes. Thus hawwe we wun fan dizze mannen, mar it gie doe net makkelik. Mar it fuotbal wurd by D2 eltse wike better, dus gean we wer foar de oerwinning !!!! 

Theo.

SDS E4 nimt it op tsjin koprinner Easterlittens E3 en……..wint!!!

Nei twa kear ferlies moast E4 it justermoarn opnimme tsjin koprinner Easterlittens E3.
De foar analyse liet sjen dat de kansen foar ús E4 om te winnen net sa grut wiene. Easterittens hie dik wûn fan de beide teams wêr’t ús E4 fan ferlern hie.
Moarns yn e box gong it praatsje foarof oan de wedstryd foaral oer hoe’t we foarkomme moasten om mei dûbele cyfers fan it fjild ofspyle te wurden.
De bern waard ynpipere om harren man goed te hâlden. Doe’t de bern op it fjild stien seachen se de tsjinstanners, allegear oarel oant twa koppen grutter dan ús E4.
Yn de warming up lieten de Littensers sjen oer aardiche ofstâns skotten te beskikken, dus noch in kear goed de oandacht foar it koart op e man dekke.
Sa kaam it startsignaal foar de wedstryd en Easterlittens sette fuort en dalyks druk, mar it slagge kear op kear net de ferdediching, dy’t izersterk delsetten waard troch Marrit en Marije, te passearen. De middenfjilders Sije, Femke en Roan ferdedigden goed mei en soarchden foar snelle counters wêr troch Easterlittens de hiele tyd trije man achteryn hâld. Troch in wat ûngelokkige ferdedigings aksje waard de messkerpe keeper Jelmer passeard, 1-0 nei in kwartier spyljen. Us bern lieten de kop net hingje en nei 20 minuten skoarde, troch it goed frijstean fan Rick en in snelle omskeakeling, Thomas de 1-1. Dit wie ek de rêststân.
Nei de rêst wie in spiler fan Easterlittens nei hûs gien yfm sykte, hjittroch moasten we fan 8 tsjin 8 oer nei 7 tsjin 7. En yniens wie dêr in bult romte!!! Counter nei counter, strak foarút passe en druk sette, sûnder te ferjitten mei te ferdedichjen, it like as at E4 ûntketene wie. Sa foel al gau de 1-2 troch Jelmer, de 1-3 ek troch Jelmer en de 1-4 troch Haye. Se gebrûk meitsje fan de tûke djippe baltsjes fan off it middenfjild en draafden de Littensers der út. Ek de Littensers krigen harren kânsen, mar wêr’t it wol slagge om de útmuntende ferdediching te passearen stie dêr in Roan monsterachtig te keepen. Skot nei skot sneuvele yn syn hannen en op syn fuotten. Doch foel nog ien goal foar de Littensers, 2-4. Flak foar it einde fan e wedstryd bruts Thiadmer út en hy die trucs en bewegingen wêr’t hy sels neffens my ek net fan wist dat er it koe. Hy passearde tsjinstanners as wie it neat, helaas koe der it troch it einsignaal net mear beklinke mei in goal.
Der is geweldich fuotballe troch E4, hâld dit fêst jonges en famkes, dan pakke we se allegear fanôf no.
Hans (in tige grutske lieder en trainer)

SDS F3 – Heeg F2 (1-8)
Prachtig fuotbalwaar wie it hjoed. Heeg F2 kaam hjoed by ús op besite. In ploech dy’t hjearder al mei dikke siefer westriiden wûn hie.
Dat koe wolris in drege pot wurde. Mar wy binne ek goed, dus je witte it noait! Om tweintich foar alven wiene wy nei de gebrûkkelike warming-up los. Heeg hie inderdaad in pear goeie spielers yn it fjild. Sels ien dy’t , sa’t ik letter hjearde, ek by sc Hearrefean spilet. Mar dat wie net it ienige wertroch wy al frij gau 1-0 efter stiene. It fjoer en de striidlust dy’t ik yn hjeardere wedstriiden fan F3 sjoen hie wie d’r nog net. Wy lieten Heeg mar wat spielje en sieten wat nei elkoar te sjen hoe’t de oar sich út de problemen prebjearre te rêden. Net wat ik fan dit ploechje went wie. Ik tink dat wy mei 4-0 efterstân de rust yn giene. De twadde helte wie stikken better. Troch better oerspieljen kaam de bal hieltiid faker by ús spitsen en waarden de kansen om te scoren grutter. Mar it wie hieltiid krekt net. Ek net doe fan achter ek nog extra “skotkrêft” mei kaam helpen foarien. Toch wist ús lytse, mar oh sa snelle spits sich ien kear troch de ferdediging fan Heeg hinne te wrotten en te skoaren. Sommigen spielen hjoed in bytsje ûnder hun maat en oaren, troch betiiden simpel mar doeltreffend oerspieljen en passes jaan, just wer boppe ferwachting. Troch elkoar sjoen in knappe wedstriid. 8-1 ferlen, helaas! Mar goed, “dizze leider” kin hjoed yn elts gefal sizze dat ‘r mei syn “eigen team” ferlen hat en dat de spielers dy’t dêr diel fan út meitsje ek spielje maaie.
Folgjene wike wer frij. Dernei mar wer der foar
Herman

Eben ballen
Das war was gestern. Aant war in keine kunstvelden oder wegen zu finden, aber 16 andere leute waren da wol auf Schuleseize. Und es ging loß! Wouter mit die halbe familie und Bertus mit roze socken werden sportlich verteilt in gruppe MvO(Maxima von Orange) gegen die anderen. Das feldspiel war großartig, aber die toren waren nicht zu erreichen. 3-3. In die verlengung war es team MvO die meist glückliche. Noch sechs leute dazu und wir können auf das hauptfeld spielen. Wunderbar erfolgreich das eben ballen!
Tjerk