Weppers freed 4-12

Seleksjes sneon 5-12
3 december 2015
Ut- en ferslaggen 5-12
3 december 2015

SDS 1

SDS 1 spilet dit jier de lêste thúswedstriid fan 2015 tsjin Oeverzwaluwen 1. In jier ôfslute mei 3 punten soe net ferkeard wêze. Hoe’t de teams it troch de jierren hinne tsjin elkoar dien hawwe kinne jim
hjir sjen. Tsien kear earder waard dizze wedstriid spile yn Easterein en de lêste kear wie yn 2010.

Fersetten
De wedstryd tusken Nijland B1 en SDS B1 is fersetten fan sneon nei tiisdeitejûn.

Oanfiterje?
 
In anonyme skriuwer besoarget in briefke bij Dirk Yde Sjaarda, oanfierder fan SDS1. Neffens Dirk Yde wie it al hiel lang lyn dat hij sokke briefkes krige.

Programma 
Kommende sneon 5 december is der wer in aardich folslein 
programma

Streekderby’s
Kommende sneon mar leafst 4 wedstriden tsjin Nijland. SDS 2, , SDS 3 , B1 en C2 moatte foar de punten soargje.

Efkes Balje
Soe it net in moaie jûn wêze om wer ris efkes te baljen?

Kelvin
It is wat mei Sinteklaas. Soms wurdt hij bedrige troch in ferwend jonkje. De muoite wurdich om te sjen. Klik
hjir

Harsens derby (1635) 
Toet, toet!!!