Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 28-8
27 augustus 2008
Seleksjes sneon
29 augustus 2008

Te min spilers (1)
SDS 4 hat sneon te min spilers. De wedstryd tsjin Scharnegoutum 2 giet net troch.

Te min spilers (2)
Bolswardia DaJ hat te min spylsters moarn. Dêrom giet SDS DaJ sneon net troch.

Te keap
Sneontemoarn tusken 8.30 oere en 12.00 oere kinne der sokken en dergelike fan SDS kocht wurde. Tineke Vink is dan yn de kantine om de ferkeap te regeljen.

Wedstrydskema
Wa’t alle wiken it wedstryd skema yn de mailboks ha wol, kin efkes in mailtsje stjoere nei famviea@hetnet.nl 

13 man
De feteranen geane sneon mei 13 man nei Skylge. Dat is wat krap foar in toernooi oan it begjin fan it seizoen. It soe geweldich wêze at er noch twa man mei wolle. Se hoege net feteraan te wêzen. At se mar mei feteranen omgean kinne. Belje mei Eddy de Boer.

Oanfallend fuotbal
SDS E1 hat woansdei in doelpuntrike wedstryd spile. Habtamu de Hoop docht ferslach.
Nijland E1-S.D.S. E1
 
Wij hebben woensdag 27 augustus tegen Nijland E1 gespeeld . Het was een sportieve wedstrijd.We hadden Niels mee als top keeper. We konden alle bij al niet meer door met de beker. Nijland had nul punten en wij hadden nul punten.
Alleen  was ons doelsaldo hoger.
We begonnen met de wedstrijd we zetten meteen druk.
En met een prachtig afstand schot van mathijs kwamen we op 0-1.
Nijland begon ook druk te zetten en kwam met een mooie counter op 1-1.
S.D.S had voorduurent moeite met de aanvallers van Nijland. Na de af trap kwam er meteen een actie van Watze Jacob via voet van verdediger. Vloog hij het goal in 1-2 .En met die goeie lange aanvallers van Nijland kwamen ze op 2-2 vlak voor het einde van de eerste helft.We kregen een goeie preek van Remco Jurjen en Theo en dat heeft geholpen via een goal van Watze Jacob en mij kwamen we snel op 2-4. Maar Nijland kwam terug en hoe ze kwamen snel op 5-4 .maar door nog een eigen goal en een goal van frank kwamen we op 6-5. Maar Nijland kwam terug en maakte er 6-6 van .Zo kwam er een eind aan deze s
portieve wedstrijd en we zijn blij dat Niels met ons mee wou.
      Habtamu De Hoop

SDS A1 wint dik
SDS A1 hat juster oefene tsjin vv Sneek Wit Zwart A2 (2e klasse). Utslach 10-1, rest, 6-1.
Jacobs skoart 3 kear, Arjen en Andries 2 en Ewout, Jort en Bauke Jan 1 kear.
Under lieding fan Enne Johannes wie it in aardige pot fan ús kant.
We skoare yn elts gefal maklik, mar dat sil yn de kompetysje wol dreger wurde.
It spul wie ek aardich al slaan we somtiden spilers en kombinaasje oer om daliks de einpass te jaan. As it slagget is it moai fansels, mar somtiden moat je it ek wolris slimmer spylje.
Posysje hâlde is yn elts gefal wer op wurke wurde moat.
We wolle noch te graach (net altiid ferkeard) allegear nei de bal).
Ferdigend siet it aardich yn inoar en de opbouw gie ek goed.
We binne goed op wei en de mannen ha wille en nocht! En wy dus ek!

Klaas Pompstra

Keeperstraining
Foar B, C en D keepers is der nije wike tongersdei de earste keeperstraining. Om 18.00 oere begjint it.

Fanút Hongkong

Noch in lytse wike en Dirk-Yde komt wer thús. Op dit momint sit hy yn Hongkong. Hy lit ús witte der tige nocht yn te hawwen om wer te fuotbaljen. Sa ’t it no stiet giet hy kommende tongersdei lyk wer los.
Hjir noch efkes in ferlette groet út Bejing:
 
Dizze foto stie op de webside fan radio 538.