Seleksjes sneon

Weppers freed 29-8
28 augustus 2008
Útslagen 30-8
29 augustus 2008

SDS 1 – Blauw Wit
Begjint 14.30 oere
Der wêze 13.15 oere
Harm, Anne, Jaap, Henk, Arjan, Tsjeard, Syb, Dirk, Jildert, Erik, Arnoud, Marten, Tsjipke, Tsjalling, Mark, Skelte

SDS 2 – ONS 2
Begjint 12.00 oere
Der wêze 11.00 oere
Marten, Wichard, Floris, Feite, Piter, Sytse, Stefan, Eeltje. Sybren, Willem, Dirk, Jidert, Syb, Geert

Workum 3 – SDS 3
Begjint 14.30 oere
Fuort 13.15 oere
Steffen, Anco, Andrew, Gerlof Jan, Gearard, Arjen, Sjoerd R, Jan, Gerlof, Auke, Willem

SDS 4 – Scharnegoutum 2
Begjint 12.30 oere
Der wêze 12.00 oere
John, Gert Jan, Martijn, Ivo, Coen, Tiemen, Jeroen, Rudy, Rinse, Jelte. Tim (?)

SDS 5 op Skylge